ประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 7 กันยายน 59 / อ่าน : 889 กำหนดการ


การประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน  ครั้งที่ 1 / 2559


วันเสาร์ ที่  10  กันยายน  2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.


ณ ห้องกฤษณา 2 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  09.30 – 10.00 น. - ลงทะเบียน 


10.00 – 10.15 น. - กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.


10.15 – 10.45 น. - กล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมโดย อาจารย์ดนัย  หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส.


10.45 – 12.00 น. -ประชุมเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกันในปี 2559


12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


13.00 - 14.30 น. - แบ่งกลุ่มเพื่อปรับทิศทางการทำงานภาคีเครือข่าย


14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง


14.45 - 16.00 น. - สรุปภาพรวม และ ปิดการประชุม


15.30 น. เป็นต้นไป - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ*** หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com