ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 27 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 88


เอกสารประกอบการยื่นซองทั่วไป

1. ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. บัญชีเอกสาร_(check_list)

3. บทนิยามผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4. บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ

5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com