กิ๋นอ้อผญ๋าปั๋ญญา

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : , 11 กันยายน 58 / อ่าน : 2,689กิ๋นอ้อผญ๋าปั๋ญญา

            กลุ่มลายคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการจัดพิธีไหว้ครูศาสตร์ศิลป์แบบล้านนา กิ๋นอ้อผญ๋าปั๋ญญา โครงการภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในงานมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดประมาณ 2,500 คน และมีผู้เข้าพิธีครอบเศียรครูจำนวนถึง 2,207 คน จากสมาชิก 4  ตำบล 25 หมู่บ้าน

            โดยนายอาทิตย์  วงค์สว่าง หรือ ครูต้น ประธานที่ปรึกษากลุ่มลายคำ บอกว่า กลุ่มลายคำเราเห็นความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรม ศาสตร์และศิลปะทุกแขนงที่สร้างความสุขทางกาย ความสุขทางใจ กลุ่มลายคำจึงได้ช่วยกันคิดค้นสรรสร้างศิลปวัฒนธรรมให้เป็นสื่อในการพัฒนา คือ ศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีงาม ศาสตร์ศิลปะแขนงหนึ่งด้านการแสดง การดนตรี ถือเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีราคาแพง เช่น การร่ายดาบ ฟ้อนเจิง การตีกลองสะบัดชัย สามารถบูรณาการไปสู่ภาวะแห่งความศรัทธาเป็นพลังปลอดอบายมุข สุราและยาเสพติด  

              เพราะกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกเชิงรุกด้านจิตใจให้มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีอีกประการหนึ่ง เป็นการสนับสนุนเสริมพลังจิตใจต่อหน่วยงานที่ดูแลศิลปวัฒนธรรมอีกแรงหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้มีความยั่งยืนมากขึ้น มีการใช้ภูมิรู้ ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตสืบไป

             และไม่นานมานี้เอง กลุ่มลายคำ ได้จัดพิธีไหว้ครูศาสตร์ศิลป์แบบล้านนา กิ๋นอ้อผญ๋าปั๋ญญา ขึ้นโดยเน้นให้เด็ก-เยาวชนได้สัมผัส ได้เห็น ได้ตระหนัก รู้ซึ้ง ถึงคุณค่า มีความเชื่อ ศรัทธา สืบเนื่องกิจกรรม ลูกหลานจูงมืออุ้ยมาทำกิจกรรมศิลป์ล้านนาร่วมกัน ร่วมแสดง ร่วมรำถวายครูล้านนา ซึ่งเป็นวิถีถิ่นเกิดของตนเอง  เกิดความกตัญญู รู้คุณค่าของศาสตร์ ศิลป์ล้านนา เข้าใจ ตระหนัก เคารพ ในบรมครูอาจารย์ผู้สอนสั่งวิชามานั่นเอง

           ครูต้น ยังบอกอีกว่า กิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากพิธีใหว้ครู้นี้นั้นยังมีอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ซึ่งจะมีการบูรณาการมาเป็นออกกำลังกายได้ เช่น การตีกลอง ฟ้อนดาบ ทางจิต จะเน้นเรื่องความศรัทธาและความเชื่อภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมตน ทางปัญญา นั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาแทนวัฒนธรรมมาบูรณาการใช้กับชีวิตของตนได้ ส่วนทางสังคม นั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถใช้ศิลปวัฒนธรรมส่วนนี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้สมกับคำว่า ...ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน

          ซึ่งทั้งหมดนี้ครูต้นบอกชัดเจนว่า จะถ่ายทอดโดยไม่หวงวิชาสู่เด็ก-เยาวชน และผู้ที่สนใจให้สืบสาน ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานผ่านกลุ่มทำงานที่ชื่อว่า “กลุ่มลายคำ” เพื่อไม่ให้สูญหายสืบไปแน่นอน...ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]