Spark U เชียงคาน แสดงเจตนารมณ์ ชูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดแข็งการท่องเที่ยว เตรียมพัฒนาเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 5 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 252


 

 

 

เมื่อเวลา 18.00-21.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ที่ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก ถ.ชายโขง  อ.เชียงคาน จ.เลย  มีการจัดโครงการ “ ปลุกใจคนสามวัย ไทเชียงคาน สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา”   จัดโดยกลุ่มหน่อไม้หวาน  กลุ่มวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน เครือข่ายจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยมีกิจกรรมการแสดงผลิตด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น อ.เชียงคาน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนรำเบิ่งโขง  การแสดงเต้นผีขนน้ำ  โดยได้เดินขบวนฟ้อนรำไปตามถนนคนเดิน   นายปริพนธ์  วัฒนขำ  ประธานกลุ่มหน่อไม้หวาน  กล่าวว่า  ด้วยกลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “หน่อไม้หวาน” จ.เลย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ปลุก-แปง(สร้าง)-ปั้น(รู้-ทำ-นำสุข)” Spark U ปลุกใจเมือง ห้วงเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.)  มีวัตถุประสงค์เปิดเวทีส่งเสริมเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด,แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม,สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประเพณีอีสานที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน  ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดเลยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องให้เป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จากหลากหลายกลุ่มจึงเกิดประกายแนวคิดร่วมกันว่า จังหวัดเลยควรจัดสรรพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในทุกระดับทุกแขนง ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์, ภูมิปัญญา, วิชาชีพที่ประสบความเร็จ อีกทั้งเชิดชูให้กำลังใจกันและกันอันจะนำไปสู่การวางแผนเป้าหมายในชีวิตจริงได้ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข  โดยอำเภอเชียงคานเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการ  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรอำเภอเชียงคานเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการ  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งมีกลุ่มเยาชน  วัยกลางคน ผู้สูงอายุได้ร่วมกันออกไปสืบค้นแหล่งที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่ซ่อนตัวอยู่ตามชุมชน  เช่น  ไอศกรีมโบราณตาเติบ  การร้องผญาแบบดั้งเดิม  การทำผาสาดลอยเคราะห์  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน และเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มคนสามวัยไทเชียงคานได้อ่านเจตนารมณ์และยื่นต่อนายบรรพต  ยางฟอง นายอำเภอเชียงคาน  ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวระบุว่า  ขอสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองเชียงคานก้าวไปอย่างมีทิศทางอย่างจริงจัง จริงใจ และปราศจากการครอบงำทางการเมืองของยุคสมัย ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้งดงาม โดยขอให้มีการจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม เช่น บริการสาธารณะรับ-ส่งนักท่องเที่ยวสร้างให้เกิดรายได้ของคนท้องถิ่น, สถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยวควรเป็นพื้นที่ส่วนกลาง, จุดบริการข้อมูลแนะนำด้านการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน, ห้องน้ำสาธารณะ, แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  ขอให้จัดระบบข้อมูลและส่งเสริมการสืบค้นภูมิปัญญาวิถีอย่างจริงจัง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเชียงคานเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดความเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเชียงคานได้  และขอให้มีการส่งเสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญา สร้างคุณค่าและรายได้ความภาคภูมิใจในวิถีของคนเชียงคานอย่างแท้จริง

ด้านนายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ตรงกับหลายๆกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้  เช่น การจัดระเบียบที่จอดรถนักท่องเที่ยว การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือการจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  ซึ่งตนจะได้นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกลุ่มคนสามวัยไทเชียงคานต่อไป  ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของโครงการ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ยืนจุดเทียนและดอกไม้ไฟเรียงแถวเป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตฯ.


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com