คอลัมน์ ข้างคลองคันนายาว: อยู่หนใด

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 26 มิถุนายน 60 / อ่าน : 246


 

โดย  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

          "ศีลธรรม ไม่กลับมา

          โลกาจะวินาศ"

          คาท่านพุทธทาส

          ประกาศสัจวาจา

          ศีลธรรม ความถูกต้อง

          ปกติสุข ทุกสรรพา

          ถูกต้อง ทั้งเป็นมา

          และเป็นไป  สมคัลลอง

          อานาจอันชอบธรรม

          ก็จะนาแต่ธรรมครอง

          อานาจไม่ถูกต้อง

          ก็จะนาแต่หายนะ

          ศีลธรรม ธัมมาภิวัฒน์

          เป็นกฎบัตร เป็นสัจจะ

          ฤาโลก ถึงวาระ

          จะวินาศ เพราะขาดธรรม

          ศีลธรรม ไม่กลับมา

          จึงโลกา วินาศระยา

          ฤาคง แต่เพียงคา

          ศีลธรรมอยู่หนใด!.

 

 

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com