งานแถลงข่าวโครงการ “Spark U… ปลุกใจเมือง” วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 6 มิถุนายน 60 / อ่าน : 275


งานแถลงข่าวโครงการ “Spark U… ปลุกใจเมือง”
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

----------------------------------------------------------------------

9.00  น.         ลงทะเบียน

9.30 น.          นำเสนอวีดีทัศน์โครงการ Spark U

9.40 น.          บอกเล่าเป้าหมายโครงการ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
      ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
      นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สสส.
      นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.
      นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

10.00            นำเสนอการขับเคลื่อนงาน และกำหนดการจัดงานแต่ละภูมิภาค
                   โดย ภาคีเครือข่ายภูมิภาคที่ร่วมจัดงาน

10.30 น.         พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

11.15  น.        ถ่ายภาพหมู่

11.30 น.         ชมนิทรรศการ

12.00 น.         จบงาน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com