ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 14 มีนาคม 60 / อ่าน : 87 
.... 14-ก.พ.-60 
การประชุมคณะทำงาน เพื่อสรุปพื้นที่การดำเนินงาน
   
.... 1-มี.ค.-60 
การประชุมเครือข่ายภูมิภาค ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
.... "ก.พ. 60" 
การประชุมหารือเพื่อสรุปรายละอียด การดำเนินงาน
   
....  มี.ค -  พ.ค. 60 
พื้นที่ดำเนินการเคลื่อนงานในพื้นที่ และ
การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
   
.... "มิ.ย. 60" 
การจัดประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการ
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง ภายใต้การดำเนินงาน
   
.... "มิ.ย. - ก.ค. 60 "      
การจัดเวทีสือสาร แลกเปลี่ยนความคิด และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
ด้วยสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์  #ภาคอีสาน
   
.... "ส.ค." 
การจัดเวที จัดการความรู้และการถอดบทเรียน
ภายใต้โครงการปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง 
ด้วยสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์  #ภาคอีสาน

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com