เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-นานาชาติ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 26 กันยายน 66 / อ่าน : 1,572


คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (มหาวิทยาลัยมหิดล)

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม

จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-นานาชาติ 

ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารวุฒิสภา (สว.) 

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนฟรี ที่ https://bit.ly/3RAtB4t 

 

กำหนดการ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา  - ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

๐๙.๐๐-๐๙.๐๕ นาฬิกา  - กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์ประสาร  มฤคพิทักษ์ อนุกรรมาธิการ

                                  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๐๙.๐๕-๐๙.๓๐ นาฬิกา  - กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธาน

                                  คณะอนุกรรมธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ช่วงที่ ๑ เรียนรู้โอกาสจากภาคธุรกิจระหว่างประเทศ

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา  - การอภิปราย เรื่อง โอกาสของไทยกับการเชื่อมโยง

                                    ผ่านโลกดิจิตอล โดย

                               - ผู้แทน WeTV

                               - หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล

                               - คุณนนทรีย์ นิมิบุตร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ นาฬิกา  - พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ นาฬิกา  - โอกาสของไทยกับการเชื่อมโยงผ่านโลกดิจิตอล (ต่อ)

๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา  - แสดงความเห็นโดยผู้ร่วมงาน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา  - พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงที่ ๒ เข้าใจความพร้อมภาคราชการ

๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ นาฬิกา  - การอภิปราย หัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับ

                        การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

                      โดย

                     - นางสาวนิภัสสร คำภา ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

๑๓.๔๐-๑๔.๒๐ นาฬิกา  - การอภิปราย หัวข้อ แผนงาน ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์

                                   ของการส่งออกวัฒนธรรม โดย

                               - นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา  - พักรับประทานอาหารว่าง        

 

ช่วงที่ ๓ เปิดมุมมองวิชาการและนักปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา - การอภิปราย หัวข้อ พลังภาษากับกลยุทธ์การขับเคลื่อน

                                      Soft Power โดย

                                 - ผศ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

                                   สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา  - การอภิปราย หัวข้อ ถอดบทเรียนการเดินทาง

                                    "เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ" โดย

                               - อาจารย์พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิชาการอิสระ

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา  - สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย

                                   ดร.ดนัย หวังบุญชัย อนุกรรมาธิการ

                                   นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์ คณะทำงานฯ

๑๖.๓๐ นาฬิกา - กล่าวปิดงาน โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

                      ประธานคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]