กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน) วันที่19–21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 12 มีนาคม 64 / อ่าน : 1,185


กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

 ระหว่างวันที่  19 – 21 มีนาคม  2564 เวลา 9.00-21.00 น.

ณ  พิมานการ์เดนท์ บูทิกโฮเต็ล  ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

********************************************

วันศุกร์ที่  19 มีนาคม 2564

เวลา หัวข้อ วัตถุประสงค์ วิทยากร
8.30-8.45 น. ลงทะเบียน  · ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม  ภาคีเครือข่าย
8.45-9.00 น. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.รับรู้การทำงาน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ระยะที่ 4

2.รับทราบบทสรุปเกี่ยวกับโครงการปีที่ผ่านมา และความคาดหวังของงานในระยะที่ 2

3.แผนงาน โครงการระยะต่อไป

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

 ผู้จัดการโครงการฯ
9.00-12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก”

1.เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า Digital Disruption และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

2.เพื่อให้เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Disruption

3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อธุรกิจ

คุณแมนรัตน์ แปลก

ลำยอง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การสื่อสารสุข

าวะ”

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสุขภาวะชุมชน

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารสุขภาวะและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแบบองค์รวม

1.รองศาสตราจารย์

ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

2.อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร 

16.00-16.30 น.    พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30-17.30 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ”

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์ การตีความสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการตระหนักรู้ในตัวตน การฟังอย่างตั้งใจ

(Deep Listening) และการสื่อสารแบบสะท้อนความรู้สึก (Reflection)เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสียของสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค

ปัจจุบันได้

โดย1.อาจารย์ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

17.30-18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร”

1. เพื่อให้ความรู้และเข้าใจ สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนัก สื่อสารสร้างสรรค์ โดยจะเน้น กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น ประมาท และการกระทำการ ละเมิด กฎหมายเกี่ยวกับการ กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับการ ลิขสิทธิ์

 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรม และ จรรยาบรรณสำหรับนักสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

19.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
 

วันเสาร์ที่  20 มีนาคม 2564

เวลา หัวข้อ วัตถุประสงค์ วิทยากร
8.30 -9.00 น. ลงทะเบียน   · ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม  ภาคีเครือข่าย
9.00-12.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การสืบค้น การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการ

จัดทำแผนที่ชุมชน”

1. เพื่อให้ความรู้และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการสื่อสาร

และมีแนวทางในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

3.จัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดและออนไลน์

โดย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

2.อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-18.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ1(ช่วงที่1)
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการคิด ผลิตงานDigital Content มุ่งเนื้อหาVideo Content 2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหา เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

โดย 1.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2.คุณอุมาพร ตันติยาทร

3.คุณสุภาวรรณ  ปราบสงบ
18.00 น. -19.00 น.   พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00-21.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ1(ช่วงที่2)
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการคิด ผลิตงานDigital Content มุ่งเนื้อหาVideo Content 2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหา เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

โดย 1.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2.คุณอุมาพร ตันติยาทร

3.คุณสุภาวรรณ  ปราบสงบ
21.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่  21 มีนาคม 2564 

เวลา หัวข้อ วัตถุประสงค์ วิทยากร
8.30 -9.00 น. ลงทะเบียน  · ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม  ภาคีเครือข่าย
9.00-12.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การสร้างสรรค์

และการเล่าเรื่อง”

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง หลักและวิธีการเล่าเรื่องประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนในระดับต่างๆ                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ประภาส นวลเนตร

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.45 น. นำเสนอภาพรวมและสรุป เพื่อรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้และพัฒนาในระยะต่อไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

15.45-16.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตร และ

กล่าวปิดประชุม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

และกล่าวปิดประชุม

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการโครงการฯ

******************************************************

หมายเหตุ : การอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]