กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคกลาง) วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 4 มีนาคม 64 / อ่าน : 698กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ”(ภาคกลาง)

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา 

หัวข้อ 

วัตถุประสงค์ 

วิทยากร 

 

9.30-10.00 น.

ลงทะเบียน

  • · ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

ภาคีเครือข่าย

 

10.00-10.15 น.

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.รับรู้การทำงาน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ระยะที่ 4

2.รับทราบบทสรุปเกี่ยวกับโครงการปีที่ผ่านมา และความคาดหวังของงานในระยะที่ 2

3.แผนงาน โครงการระยะต่อไป

โดย

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัยผู้จัดการโครงการฯ

 

 

10.15-11.45 น.

เวทีเสวนาหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลกเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ”

1.เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าDigital Disruption และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและเรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุDigital Disruption กระตุ้นให้เกิดความคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อธุรกิจ

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสุขภาวะชุมชน หลักการสื่อสารสุขภาวะและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแบบองค์รวม

ผู้ร่วมเสวนาได้แก่

1.รศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ

2.คุณแมนรัตน์  แปลกลำยอง

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์จำรัส  จันทนาวิวัฒน์

 

11.45-12.00 น.

มอบของที่ระลึกวิทยากร และ ถ่ายภาพหมู่

 

 

 

พักรับประทานอาหาร 

 

 

เวลา

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

วิทยากร

 

13.00-15.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ1 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการคิด ผลิตงานDigital Content มุ่งเนื้อหาVideo Content เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเนื้อหาในเชิงสาธารณะประโยชน์

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหา เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

3. พูดคุยไอเดียการนำเสนอในประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ

4. รับฟังและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้และพัฒนาในระยะต่อไป 

โดย

1.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2.คุณอุมาพร ตันติยาทร

3.คุณสุภาวรรณ  ปราบสงบ

วิทยากรร่วม

คุณแมนรัตน์  แปลกลำยอง 

 

15.30-16.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตร และ

กล่าวปิดประชุม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

โดย

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการโครงการฯ

 

 

หมายเหตุ : การอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]