17-18 ส.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์กรความรู้ และสร้างเข้าใจในการดำเนิน โครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 1 สิงหาคม 62 / อ่าน : 1,437


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์กรความรู้ และสร้างเข้าใจในการดำเนิน  

โครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรม S Ratchada Hotel ห้อง Ballroom 1 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562  

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 – 09.30 น.          พิธีกรต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับชม VTR โครงการ

09.30 –09.45 น.           กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                                 โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

09.45 – 10.30 น.         กิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง ทำไมต้อง “Run For New Life”

                                 ผู้ร่วมเสวนาโดย

- อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

- ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

- อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

- คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Creative และ Producer

ดำเนินการเสนวนา โดย

คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

ณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์

10.30 – 11.30 น.    ชวนคุยเพื่อปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ โดย

- คุณสรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์  ผู้บริหารโรงแรมในเครือ S Group

- คุณพงศกร เมตตาริกานนท์  นักแสดง

- คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์  นักสร้างแรงบันดาลใจ

ดำเนินการเสนวนา โดย

คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

คุณจิราภรณ์ กมลรังสรรค์ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สสส. และนักวิ่งทีม Runway

11.30 – 12.00 น.       แถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life

                                 ถ่ายภาพหมู่พร้อมกัน  

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 น.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม

                                 โดย บริษัท เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท สิริมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

13.15 – 16.00 น.        เสวนากระบวนการพัฒนาองค์ความรู้การทำความเข้าใจในการดูแลและ การจัดการโปรแกรมเพื่อการเตรียมตัว วิ่งสู่ชีวิตใหม่

1.การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการโภชนการ และการจัดการโภชนาการสำหรับนักวิ่ง

โดย คุณอนนต์ อดิโรจนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์คลาสนิวทริชั่น จำกัด

2.การสร้างสุขภาพทางกาย เมื่อออกกำลังกาย ภาวะหัวใจ ปอด ตับ ไต กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว โดย นายแพทย์กนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3.การสร้างสุขภาพใจและสุขภาพจิตสำหรับผู้เริ่มต้นวิ่ง

โดย รศ.นพ. เมธี  ชยะกุลคีรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4.กระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจในการเตรียมตัว และการจัดการ

โปรแกรมวิ่ง โดยสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พร้อมถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารว่าง

16.00 –16.30 น.        กระบวนการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมในส่วนของการวิ่ง

(VTR แนะนำโค้ช ) โดย คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ โค้ชเป้า คุณอุ้มยศ  กิจอุดม

16.30 - 17.00 น.           กระบวนการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมในส่วนของการผลิตสื่อสารคดี   โดย คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, คุณอุมาพร ตันติยาทร และคุณพัฒนะ  จิรวงศ์ แนะนำตัวแทนทีมผลิตสื่อ

17.00 – 18.00 น.          พูดคุย สร้างความคุ้นเคยในการทำงานร่วมกัน ระหว่างบุคคลต้นแบบ โค้ชผู้ฝึกสอน และทีมผลิตสื่อ

18.00 – 19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.30 น.          เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้อุปกรณ์เพื่อการประมวล การดำเนินกิจกรรม

21.30 น.                      นัดหมาย กิจกรรมในวันต่อไป

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

09.00 – 10.00 น.             รับอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

10.00 – 12.00 น.             8 บุคคลต้นแบบ ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งภาพถ่าย และภาพวิดีโอ

12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น.             ความคาดหวังต่อโครงการในอีก 3 เดือน

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

14.00 – 14.15 น.             กล่าวปิดกิจกรรม

โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]