เมืองสามดีวิถีสุขโคกสลุง ทีมงานยุค 4.0 เยาวชน กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง นำโดย Kanyawee Onsalung โครงการ 3 ดี วิถีสุข

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 17 มิถุนายน 62 / อ่าน : 71


เมืองสามดีวิถีสุขโคกสลุง ทีมงานยุค 4.0 เยาวชน กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง นำโดย Kanyawee Onsalung โครงการ 3 ดี วิถีสุข ณ ชุมชนบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี โครงการ : ต้นแบบการพัฒนาเยาวชนด้วยวิถีวัฒนธรรม สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน


โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ จังหวัด เข้าร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ชุมชนบ้านโคกสลุง เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม จากอดีตถึงปัจจุบันที่หลากหลายด้าน ได้แก่ - สื่อดี : ที่นี่มีเยาวชนที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย (นักสื่อสารสร้างสรรค์) ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนบ้านโคกสลุง ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งโปสการ์ด โปสเตอร์ วีดีโอ ภาพวาด ภาพถ่าย ตามสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง


- พื้นที่ดี : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง เปรียบเสมือนพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่ทำให้ประชาชนในชุมชนทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกันเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่รวบรวมเรื่องเล่า ผลงานของชุมชนไว้นะที่แห่งนี้

- ภูมิดี : ที่นี่มีครูภูมิปัญญาหลายแขนง ที่พร้อมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็ก เยาวชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว ทั้งภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นบ้้าน การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน การจักสาน ฯลฯ

ใครที่ชอบศึกษา ชอบท่องเที่ยวในรูปแบบของชุมชนวิถีวัฒนธรรม ไม่ควรพลาดที่ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรีปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com