โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ จังหวัดสกลนร- อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 91


โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ จ.สกลนคร จัดกิจกรรม KRK we Care ใส่ใจสุขภาพสำหรับใช้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ โดยมีกิจกรรม KRK we Care ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ KRK we Care knowledge ใส่ใจ ความรู้ สู่สุขภาพดี มีความสุข

โดยในกิจกรรมนี้มีกิจกรรมมากมาย 1.1 จัดกิจกรรมบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเรือคำ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับเป็นหนังสือเล่มเล็กโดยกลุ่มนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 
1.3 จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายจากกลุ่มเป้าหมายสู่นักเรียนเรื่อง รู้เท่าทันสื่ออาหารสัญญาณไฟจราจร โดยการจัดกิจกรรมการเล่มเกม 3 ฐานการเรียนรู้ 
1.4 ขยายเครือข่าย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู้เท่าทันสื่อ สัญญาณไฟจราจรอาหารลด หวาน มัน เค็ม โดยนักเรียนแกนนำให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านโคกก่อง โรงเรียนบ้านจำปาดง โดยการจัดกิจกรรมเกม 3 ฐานการเรียนรู้ 
1.5 สรุปองค์ความรู้บูรณาการ กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทำสื่อป็นหนังสือเล่มเล็กและวิดีทัศน์

กิจกรรมที่ 2 KRK we Care Food ใส่ใจ ใส่จานอาหารเพื่อสุขภาพ 
1.1 จัดกิจกรรมประกวดอาหารจานสุขภาพโดยวัตถุดิบในท้องถิ่น และกิจกรรมการตั้งชื่อเมนูอาหารสร้างสรรค์ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
1.2 จัดกิจกรรมประกวดอาหารเมนูเพื่อลูกรักและกิจกรรมตั้งชื่อเมนูอาหารสร้างสรรค์ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
1.3 กิจกรรมเมนูนี้มีเรื่องเล่า 
1.4 กิจกรรมอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน 
1.5 จัดเมนูอาหารดีมีประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนด้วย โปรแกรม thai school lunch

กิจกรรมที่ 3 KRK we care Healthy and beauty ใส่ใจ ร่างกายดี ชีวีสดใส
3.1 กิจกรรมออกกำลังกาย 
- กิจกรรมมวยโบราณด้วยเพลงพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลงเต่างอระดับอนุบาล 
3.2 กิจกรรมการแข่งขันเกม เลือกกินตามสัญญาณไฟจราจร 
- กินตามสัญญาณไฟ หนูทำได้ 
- แคลไดอารี่ 
- เลือกกินให้ดีสีอะไรเอย 
- ใสใจใส่จาน ทายสิกี่แคลลอรี่ 
3.3 จัดทำสื่อวีดีทัศน์ รำมวยโบราณ ด้วยเพลงพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ 
3.4 กิจกรรมเส้นไหมสายใยรัก 
- กิจกรรมสาธิตการทำสบู่ใยไหม 
- กิจกรรมรังไหมขัดผิว 
- กิจกรรมน้ำสมุนไพรน้ำลูกหม่อน 
- กิจกรรมเมนูสร้างสรรค์หม่อนไหม

กิจกรรมที่ 4 KRK we care Healthy City ใส่ใจ ชุมขนสุขภาพดี มีความสุข
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน / องค์กรต่างๆ 
- นิทรรศการแลกให้ควารู้เรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภัย 
- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภัย 
- นิทรรศการถนนอาหารสายใยรักเพื่อสุขภาพ 
- นิทรรศการมวยโบราณเพื่อสุขภาพ 
- นิทรรศการเส้นไหมสายใยรัก 
- กิจกรรมชื่นชมผลงานผสานใยรัก (มอบเกียรบัตรบนเวที โดย ผู้ประเมินจาก สสส.) 
- กิจกรรมการแสดงบนเวที รำมวยโบราณประกอบเพลงพื้นเมือง 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความมุ่งมั่น ใส่ใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความพร้อมด้านบุคลากรอาคารถานที่ สิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ และการบริหาจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล

ซึ่งสามารถชมกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com