โครงการสุขภาพดีแน่ อย่าแพ้ลิง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จ.ราชบุรี สังเกตพฤติกรรมการกินอยู่ของลิงมาปรับใช้สร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 21 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 83


โครงการ“สุขภาพดีแน่ อย่าแพ้ลิง” โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นโครงการการออกแบบโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ภายใต้ชื่อโครงการ “สุขภาพดีแน่ อย่าแพ้ลิง” โดยใช้ลิงที่มีมากในโรงเรียน มาเป็นแนวทางแก้ปัญหา มีการสังเกตพฤติกรรมการกินอยู่ของลิง ว่ากินอยู่อย่างไรถึงไม่มีภาวะโรคอ้วน แล้วนำมาปรับใช้กับการจัดการด้านอาหารของโรงเรียนโดยการลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ จากผลการดำเนินการพบว่า นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีสวนเกี่ยวข้อง มีความรู้และเห็นความสำคัญของการดูแลเรื่องโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน สามารถเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยการปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาสมวัย โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียน และเด็กเยาวชนในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โรงเรียนอนุบาลจอมบึงจึงมีความสนใจในการขยายผลลัพธ์ที่ได้ โดยขยายผลทั้งในโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนของนักเรียน

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com