ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย ที่ห้องประชุมรัฐสภา วันที่ 18 ธันวาคม 2561

21 ธันวาคม 61 / อ่าน : 235

งานตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย ที่ห้องประชุมรัฐสภา วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ซึงผู้ผ่านเข้ารอบดังนี้ 
นางปาจรีย์ นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
เรือเอกศุภชัย อินสว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นายปัณณทัต มาตย์นอก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โน่นคำมี จังหวัดขอนแก่น
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง โรงเรียนบ้านยางเมือง จังหวัดสุโขทัย
นายสุรพล ยะคำป้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นางศศิวรา สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง จังหวัดนครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี สันติภพ โยธารัตน์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี
นายอุดม วงมา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
นายสถานันท์ เนาวรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่
เรืออากาศโทหญิง ณุวรา เฮงเทียนศรี โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ
นายอะหมัด หลีขาหรี โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดสงขลา

มาดูกันว่าใครจะคว้ารางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมครั้งนี้ไปได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com