ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อเป็นฑูตครู ในโครงการ “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 3 ธันวาคม 61 / อ่าน : 692


นางปาจรีย์  นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
เรือเอกศุภชัย  อินสว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นายปัณณทัต  มาตย์นอก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โน่นคำมี จังหวัดขอนแก่น
นายเกียรติศักดิ์  วงษ์เลี้ยง โรงเรียนบ้านยางเมือง จังหวัดสุโขทัย
นายสุรพล ยะคำป้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นางศศิวรา  สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง จังหวัดนครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี สันติภพ  โยธารัตน์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี
นายอุดม  วงมา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
นายสถานันท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่
เรืออากาศโทหญิง ณุวรา  เฮงเทียนศรี โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ
นายอะหมัด หลีขาหรี โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดสงขลาปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com