สร้างพลเมืองเด็กนักสื่อสารชุมชน เล่น เรียนรู้ สร้างสรรค์ เรื่องราวชุมชนให้เกิดสื่อดี เท่าทันสื่อ ที่กระบี่

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 2,579


ผ่านการสร้างพลเมืองเด็กนักสื่อสารชุมชน เล่น เรียนรู้ สร้างสรรค์ เรื่องราวชุมชนให้เกิดสื่อดี เท่าทันสื่อร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกระบี่

 

ทั้งหมดเกิดขึ้นในโครงการชุมชน 3ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม วันนี้โครงการพื้นที่ดีและพื้นที่ต้นแบบด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ภายใต้ แนวคิดของ “เมืองสามดีวิถีสุข”

ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]