ถอดบทเรียน สินไซโมเดล 2

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 10 ตุลาคม 60 / อ่าน : 1,111


 


ถอดบทเรียน โครงการสินไซโมเดล 2 


เมื่อวันศุกร์ และ เสาร์ที่ 6- 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการสินไซโมเดล 2 ชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันถอดบทเรียน การทำกิจกรรม ตั้งแต่การเข้าค่ายอบรมเรื่อง หมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี หนังประโมทัยสินไซ และกระจกถมทองคำเปลว โดยมีทั้งครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม 


งานครั้งนี้ มี ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ หัวหน้าโครงการ ฯ ได้เป็นวิทยากรแกนนำในการถอดบทเรียน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กันตา วิลาชัย จาก มมส.มาร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการด้วย 


รับรู้ รูสึกได้ถึงพลังใจ พลังสติปัญญา พลังศรัทธาของเยาวชน ครู ชาวบ้าน แกนนำชุมชน ตลอดถึงพระสงฆ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเรียนรู้รากฐานตนเองผ่านการสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน และการนำต้นทุนวัฒนธรรม คือ ฮูปแต้มสินไซขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน และชุมชน ภายใต้โครงการสินไซโมเดล ระยะที่ 2 และโครงการเมือง 3 ดีวิถีสุขโดยจากการถอดบทเรียนในวันนี้ได้ข้อสรุปว่าทั้งสองโครงการที่ดำเนินมาตลอดปีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับแต่การสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ในมรดกภูมิปัญญาของตนเอง รู้จักความเป็นมาของตนเอง เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ จึงได้ร่วมด้วยช่วยกันสืบสาน สื่อสารเรื่องราวดีๆของตนเองผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบโดยการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมร่วมสมัยสู่โลกภายนอกอย่างภูมิใจ นับเป็นการเรียนรู้ที่หลอมรวมเชื่อมโยง ความจริง ความดี และความงามมาสานสัมพันธ์เอาไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เป็นองค์รวม ไม่แบ่งแยก แต่เป็นหนึ่งเดียว นำมาชึ่งความสุขร่วมกันของคนในชุมชน และยังเผื่อแผ่ความสุขนี้สู่โลกภายนอก


ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูบุญชยากร ที่ปรึกษาโครงการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เด็กๆนักเรียน และผู้ร่วมก่อการดีทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเป็นมงคลชีวิตร่วมกันตลอดปี
ขอบคุณวิทยากรกระบวนการ อ.กันตา วิลาชัย Anne Kanta Vilachai รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม ทีมงานผู้ช่วยถอดบทเรียน ปอย บี แหว๋ว Jittisak Suwannachat โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายเลขาที่เข้มแข็ง Boonyeun Plengvaja ทีสำคัญประธานหน่อย สุมาลี สุวรรณกร ที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดมา และจะช่วยผลักดันให้เกิดโครงการสร้างสรรค์ต่อๆไปปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com