ที่ประชุมวุฒิสภา รับทราบรายงานเรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 9 กันยายน 65 / อ่าน : 105


ที่ประชุมวุฒิสภา รับทราบรายงานเรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม


5 ก.ย. 65 – รองประธาน กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา รายงานผลการศึกษา เรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ต่อที่ประชุมวุฒิสภา แนะผลักดันให้เกิดพื้นที่แสดงออกของงานศิลปวัฒนธรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้

    นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รองประธานกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยนำเสนอภาพรวมของงานศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบเป็นต้นไม้มาแสดงต่อที่ประชุมวุฒิสภา พร้อมอธิบายว่า สามสัมพันธ์ของงานด้านศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ราก หมายถึง เศรษฐกิจ ลำต้น หมายถึง สังคม และเรือนยอด หมายถึง การเมือง ซึ่งการเมืองและเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์กัน ผลที่ได้ คือ ลำต้นที่แข็งแกร่ง ประกอบด้วย แก่นไม้เปรียบเสมือนหลักคิด ส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ เนื้อไม้เปรียบเสมือนศีลธรรม คุณธรรม และเปลือกไม้เปรียบเสมือนจริยธรรม ส่วนงานศิลปวัฒนธรรม คือ วิชาชีวิต ที่มีความสำคัญ และขอฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการ สื่อมวลชน ได้ผลักดันให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้
          นายเนาวรัตน์ ยังกล่าวถึงความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรม ว่า ประเทศไทยมีงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นฉบับจำนวนมาก แต่ยังขาดการทำให้ปรากฏ ซึ่งเป็นส่วนรากฐานที่จะต้องดูแล ส่วนพื้นฐาน คือ ต้องมุ่งเน้นการทำให้สังคมมีศักยภาพ สามารถผลิตให้เกิดมูลค่าและพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการ นั่นคือ การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบันไทยนำงานศิลปวัฒนธรรมปรากฏให้สังคมและโลกได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น การแสดง โขน โนราห์ สินค้าไทย อาหารไทย และการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การจัดการเรื่องงานศิลปวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย 3 ส่วน หรือไตรภาคี คือ การร่วมมือกันในการบริหารจัดการและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมสู่อารยะ ได้แก่ ส่วนราชการ ส่วนเอกชนหรือธุรกิจ และส่วนประชาสังคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 (1) ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐต้อง อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย และมาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้นำความคิดและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากำหนดเป็นแผนงาน ทั้งภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]