การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง . com ภาคใต้

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 5 สิงหาคม 65 / อ่าน : 85


การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง . com ภาคใต้

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00-12.10 น.
ณ ห้องประชุมบ้านชูชูกิ อาคารพาไล สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา
ภายในงานอบรมวิดีโอPresentation การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้เสี่ยงติดแอลกอฮอล์ระดับชุมชน
เปิดกิจกรรมและชี้แจงทิศทางการรณรงค์เฝ้าระวังด้วยระบบติดเหล้ายัง . com ในการประเมินผลและติดตามผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนโดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาและการสื่อสารลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
ด้วยระบบติดเหล้ายัง . com โดยนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
เรียนรู้พื้นฐานการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารและรณรงค์และฝึกปฏิบัติโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
และกล่าวปิดกิจกรรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]