งาน “ความสุขที่สัมผัสได้ ที่นี่...ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง” วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 27 ตุลาคม 64 / อ่าน : 1,251


กำหนดการ งาน “ความสุขที่สัมผัสได้ ที่นี่...ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง”

วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง 

 

14.30 - 15.30             ช่วง “ช่อง ปันศิลป์  ปันสุข ชาแนล” 

***รับชมผ่านเพจ Facebook page ปันศิลป์ปันสุข***

 

15.00 – 15.30 น.         เริ่มเปิดระบบ Zoom  (เตรียมชา กาแฟ ข้าวโพดคั่ว ตามอัธยาศัย)

15.30 – 15.35 น.         On Air VTR “ที่นี่…ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง”

15.35 – 15.45 น.         การแสดงเพลงหอมดอกมะไพ

15.45 – 15.55 น.         พิธีกรเล่าเรื่องราวของเพลงหอมดอมะไพ, ภาพรวมกำหนดการของงาน

และแนะนำเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

15.55 – 16.00 น.         VTR เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้าน

16.00 – 16.10 น.         พิธีกรภาคสนามพาชมสินค้าของชุมชน

16.10 – 16.30 น.         VTR  เล่าเรื่องราวห้องเรียนภูมิปัญญา

พิธีกรภาคสนามพาชมลานวัฒนธรรม ฐานการเรียนรู้ (ของเล่นจากใบตาล,

ตัดกระดาษ, ขนมเบื้อง, ว่าว) และห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม “Culture Lab” (การย้อมสีธรรมชาติ)

16.30 – 16.45 น.         ชมการทำ Menu Set ข้าวผัดพริกตะเกลือ เสิร์ฟพร้อมปลานิลทอดหมักกำจัด

16.45 – 17.00 น.         พิธีกรสรุปกิจกรรมที่ทำมาตลอดช่วงบ่าย และนำเข้าสู่พิธีเปิด

17.00 – 17.30 น.        พิธีเปิดงาน “ความสุขที่สัมผัสได้ ที่นี่...ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง”

ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว       นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ

คุณประทีป อ่อนสลุง                ประธาน บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด

กล่าวรายงาน

ผศ.จินตนา เวชมี                     อธิการบดี มหาวิทยาลัยรายภัฎเทพสตรี

กล่าวเปิดงาน

17.30 – 18.40 น.         VTR  หลักสูตรชุมชน

เวทีเสวนา “วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

  1. ผศ.จินตนา  เวชมี             อธิการบดี มหาวิทยาลัยรายภัฎเทพสตรี
  2. คุณปรัชญา  เพิ่มทองคำ     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

        สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  1. คุณสุธี  สมุทระประกูล       ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสำนักคุณค่าทางสังคม

                                  และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

                                  ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF 

  1. อาจารย์ดนัย  หวังบุญชัย    ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม 

                                  สุขภาพ สสส.

  1. คุณเทพชัย  ทรัพย์นิธิ        หัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ และผู้จัดการ

                                  งานวิจัยเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และผู้ดูแล

                                  โครงการนวนุรักษ์ เนคเทค สวทช.

  1. คุณประทีป อ่อนสลุง         ประธาน บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด
  2. รศ. ดร. กาสัก เตะขันหมาก  อาจารย์ประขำคณะมนุษยศาสตร์และ  

                                   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

                                   : ผู้ดำเนินรายการ

 

18.40 – 19.00 น.         เปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างภาคีเครือข่าย

19.00 – 19.45 น.         เปิดตัว บริษัท “ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด”

                              คุณประทีป อ่อนสลุง ประธาน บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด กล่าวขอบคุณและ

กล่าวปิดงาน ชมการแสดงรำโทนพื้นบ้าน  พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น

 

 

*** การเข้าถึงระบบ Zoom Meeting ID : 893 4944 3195   

 

 

 

 

 
 

*** การเข้าถึงระบบ Zoom Meeting ID : 893 4944 3195

 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]