วุฒิสภา จัดสัมมนา “การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” สานพลังสามภาคส่วนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 เมษายน 64 / อ่าน : 266


วุฒิสภา จัดสัมมนา “การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” สานพลังสามภาคส่วนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน (สศช.) จัดสัมมนาเรื่อง “การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” โดยมี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การเปิดพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม" 

            ในการนี้ รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวรายงาน และมีสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และพัฒนางานวิชาการภายใต้การจัดการองค์ความรู้และแนวคิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น และศึกษาแนวทางและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมไตรภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่ต้นแบบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนางานวิชาการ ข้อเสนอ แนวทางทางนโยบายในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรมต่อหน่วยงานด้านนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านศิลปวัฒนธรรม

             นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคอีสาน กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ และกลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ เครือข่ายสถานศึกษา อีกด้วยปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com