กำหนดการมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 25 กันยายน 60 / อ่าน : 2,349
กำหนดการมอบรางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐  

บริเวณห้องโถงชั้น ๑ และ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

______________________________

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา         -   ลงทะเบียน     

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา         -   ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ

                                      วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการประกวด

                                      ผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

                                      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ได้รับรางวัล ดารานักแสดง

                                      ผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่อมวลชน พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา         -   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย

                                      ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดงาน

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา         -   ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินรายการโดยมีลำดับ ดังนี้

                                      -   ผู้ดำเนินรายการกล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย

                                          ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ และถ่ายภาพร่วมกัน

                                          พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ

เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา             -   ผู้ดำเนินรายการกล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย

                                          ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร

                                          ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑          

                                      -   วิดีโอแนะนำการจัดประกวด พร้อมภาพกิจกรรม

                                      -   กล่าวรายงาน โดย นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
                                          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการ

                                      -   กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 

                                          ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                       

                                  กิจกรรม มีดังนี้

                                  -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบโล่แก่ทูตความดี ประกอบด้วย

                                      ๑. นางสาวมทิรา ตันติประสุต

                                      ๒. นายมาสุ จรรยางค์ดีกุล

                                      ๓. นางสาวพิมดาว พานิชสมัย

                                      ๔. นางสาวพรพรรณ ฤกษ์อัตการ

                                  -   ถ่ายภาพร่วมกัน

 

                                  -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบโล่แก่ให้แก่ผู้ร่วมจัดงาน ประกอบด้วย

                                      ๑. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                                      ๒. ธนาคารออมสิน

                                      ๓. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

                                      ๔. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

                                      ๕. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                        

                                      ๖. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)     

                                      ๗. นายอนุทิน –นางศศิธร  ชาญวีรกูล

                                      ๘. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                  -   ถ่ายภาพร่วมกัน

                                  -   วิดีโอผลงานผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย

                                  -   ประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้ายทุกผลงานและประกาศผลรางวัล

                                  -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการ

                                      ประกวด ประกอบด้วย

                                      ๑. ประเภทหนังสั้น  (ถ่ายภาพร่วมกัน)

                                      ๒. ประเภทแอนิเมชัน (ถ่ายภาพร่วมกัน)

                                      ๓. ประเภทชุดภาพถ่าย (ถ่ายภาพร่วมกัน)

                                      ๔. ประเภทโปสเตอร์ (ถ่ายภาพร่วมกัน)

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา         -   จบการมอบรางวัลและเกียรติบัตร

 

______________________________

 

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดทำโดย : ฝ่ายเลขานุการ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com