ข่าว : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ จัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 13 กันยายน 59 / อ่าน : 973


 

หวังสร้างความเข้าใจในทิศทางการทำงานร่วมกันกับเครือข่าย เน้นนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ก่อนเปิดรับโครงการใหม่ ปี 2559

 


           โดยนางสาวสวรรยา ภูมิปกรณ์ นักวิชาการด้านพัฒนาระบบสื่อ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส กล่าวว่า การจัดประชุมเครือข่ายภาคเหนือในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งแรกในปี 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการทำงานร่วมกันภายใต้รูปแบบ Arts for Health การสร้างเสริมสุขภาวะผ่านงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น ที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน ถือเป็นการทำงานย่อยระดับภูมมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ที่มุ่งเน้นสร้างการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของศิลปิน เยาวชน ผู้นำชุมชนผ่านกระบวนการของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทิศทางการทำงานตลอดทั้งปีนี้ และสามารถเขียนแบบโครงการได้อย่างตรงประเด็น สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับทุกปี       

          “อยากให้ภาคีเครือข่ายมีการเชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น ขยายพื้นที่ ขยายโอกาส เพิ่มการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น จากแกนนำแถว 1 แถว 2 มีการขยายตัวภายในส่วนงานของตัวเอง ขยายภายในพื้นที่ชุมชนหรือถ้าเป็นไปได้อยากให้ขยายไปถึงระดับภูมิภาค เพื่อในอนาคตจะได้นำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการได้” นางสาวสวรรยา ภูมิปกรณ์ กล่าว  

            ด้านนางกรวรรณ  พนาวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายเป็นเหมือนการถอดบทเรียนร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ช่วยเติมเต็มให้กัน เป็นเหมือนกันการแชร์ความรู้และข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างโครงการที่ทำงานไปแล้วและโครงการที่ยังไม่เคยทำงานร่วมกันกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม เป็นการพบปะเครือข่ายที่ทำงานพัฒนาชุมชนและการรวมตัวของคนที่ชอบในการทำงานเพื่อชุมชนร่วมกัน แน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของแต่ละโครงการ จะทำให้ภาคีเครือข่ายได้เห็นแนวทางการทำงานของโครงการอื่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการและงานของตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ นั้นสามารถช่วยให้เราทำงานกันได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเมื่อองค์กรท้องถิ่นเห็นการทำงานนั้นๆ แล้ว อนาคตจะนำมาซึ่งการต่อยอดการทำงานให้ชุมชนลุกขึ้นมาสืบสานวัฒนธรรมชุมชนกันเองได้อย่างเข้มแข็งแน่นอน 
ข่าวโดย : นางสาวปวีณา กลมเกลียว 

 

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 / 2559

วันเสาร์ที่  17  กันยายน  2559 เวลา 09.30 - 16.00 น.

ณ ห้องพิมนารา ชั้น 1 โรงแรมรอยัลเพนนินซูล่า จ.เชียงใหม่

 


09.30 – 10.00 น. - ลงทะเบียน 

10.00 – 10.15 น. - กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

10.15 – 10.45 น. - กล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส.

10.45 – 12.00 น. - ประชุมเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือ เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกันในปี 2559

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 - 14.30 น. - แบ่งกลุ่มเพื่อปรับทิศทางการทำงานภาคีเครือข่าย

14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. - สรุปภาพรวม และ ปิดการประชุม

16.00 น. เป็นต้นไป - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ*** หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com