กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.บางไผ่ วันที่ 28 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 10 กันยายน 60 / อ่าน : 1,065


 

 

 กำหนดการจัดนิทรรศการ

โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้าหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

“กินอยู่อย่างไทย น้าหนักสมวัยห่างไกลโรค”

ณ โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) สานักงานเขตบางแค

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

*************************

 

๐๘.๐๐ น.          -นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

-นำเสนอโครงการ

๐๙.๐๐ น.          -กล่าวรายงานเปิดกิจกรรม “กินอยู่อย่างไทย น้าหนักสมวัยห่างไกลโรค”

-ประธานกล่าวเปิดงาน

-พิธีมอบทุนการศึกษา

-กิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อน้าหนักสมวัย

-การแสดง “เซิ้งกะโป๋ (กะลา)” และการละเล่นพื้นบ้านของไทย

-ชมนิทรรศการตามกิจกรรมต่าง ๆ

๑๔.๓๐ น.  -ปิดงาน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com