กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.บ้านขุนประเทศ วันที่ 11 กันยายน 60

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 6 กันยายน 60 / อ่าน : 296


 

 

 


กำหนดการเปิดนิทรรศการ

"Open Bankhun Station"

ณ โรงเรียนบ้ำนขุนประเทศ สำนักงำนเขตหนองแขม

วันจันทร์ที่ 11 กันยำยน 2560

08.00 น.                     - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ 

08.30 น.                      - นาเสนอโครงการ 

09.00 น.                     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 

                                 - กล่าวรายงานเปิดกิจกรรม “Open Bankhun Station” 

                                 - ประธานกล่าวเปิดงา 

                                 - พิธีมอบรางวัล 

                                 - กิจกรรมเมนูไร้พุง 

                                 - กิจกรรมฉลาดยกก๊วน ชวนลดนาหนัก

                                 - กิจกรรมสารคดี Good food Good healt

                                 - มอบเข็มกลัดสุขภาพดี

                                 - การแสดง Bankhun Station ไม่มีวันอ้วนนาเสนอกิจกรรม 5 สถานี

                                 - ชมนิทรรศการตามฐานต่าง ๆ

14.30 น.                     - ปิดงาน

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com