เมืองในดิน IN น่าน โครงการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนน่าน

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 4 สิงหาคม 60 / อ่าน : 340


โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนผ่านพื้นที่สมมติ เมืองในดิน in น่าน กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

 

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยกลุ่ม ดินน้ำมัน แรงบันดาลใจในการทำงาน : สังคมไทยได้ให้ความสำคัญทางด้านพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นภาพรวมหลักในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศเด็กเสมือนเส้นทางต้นน้ำที่ดี สะอาดและบริสุทธิ์ หากเส้นทางต้นน้ำมีเศษตะกอน ขุ่นมัว ตื้นเขิน สภาพเส้นทางปลายน้ำก็คงแห้งแล้งไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนหรือประเทศให้อยู่ในสภาวะแห่งความสมบูรณ์ อนาคตของประเทศก็คงไม่สดใส สวยงามตามนโยบายที่วางไว้อย่างสวยหรู

สังคมดีย่อมมาจากรากฐานที่ดีและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนบนโลกนี้ต่างมีสังคมในแบบที่ตัวเองวาดหวังอยากให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เคยพบเห็นหรือได้ยินจากที่ต่างๆ หรือสังคมในอุดมคติ แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับจริงๆ คือ สภาวะปัจจุบันที่ดำรงอยู่ บางคนอาจอยู่ในสภาวะแบบใด ที่จะทำให้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ถูกพัฒนาและต่อยอดได้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้ซึ่งเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นอนาคตและความหวังของสังคม เด็กบางคนเลือกสังคมให้กับตนเองไม่ได้ เพราะเกิดมาพร้อมกับสถานะบางอย่างที่ถูกกำหนดไว้ แม้หลายคนจะสามารถแยกแยะได้ว่าทางออกแบบไหนที่พวกเขาอยากจะเป็น หรือแบบไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยง ขาดเพียงสิ่งที่ช่วยเอื้อให้พวกเขาไปถึงจุดที่ว่านั้น

 

 

สื่อผลงานศิลปะอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางชีวิตและจิตใจของพวกเขาได้ เป็นการเสนอความคิดเห็นและทางออกบางอย่าง เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ใหญ่อาจมองข้ามไปการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวหรือเรียกสั้นๆ ได้อีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองในดิน in น่าน” มีขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความหวังและสัญลักษณ์เชิงอุดมคติบางอย่างผ่านสื่อผลงานศิลปะ โดยมีผลงานของพี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมและศิลปินรับเชิญที่ร่วมโครงการ ชักชวนให้ผู้ใหญ่ลองเข้าไปสำรวจและความรู้จักกับอาณาจักรในดินหน้าตาแตกต่างกันที่กลุ่มเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมา โลกที่ครั้งหนึ่งผู้ใหญ่เคยเป็นและลืมไป โลกที่เต็มไปด้วยความรัก ความภาคภูมิใจ โดยถ่ายทอดผ่านทัศนคติที่เด็กมองสังคมแห่งความเป็นจริง ผ่านสังคมสมมติ “เมืองในดิน” ที่เป็นพื้นที่แห่งพัฒนาการแห่งชีวิต

โครงการกิจกรรมฯ นี้ นอกจากจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดและจินตนาการแก่เด็กช่วงชั้นประถมศึกษาแล้วยังเป็นการเสริมทักษะการใช้ความสามารถ ศักยภาพเฉพาะบุคคลในเยาวชนช่วงชั้นมัธยมศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในกิจกรรมภายในโครงการทางกลุ่มดินน้ำมันจะมีการเปิดรับอาสาสมัครเปิดพื้นที่ให้เยาวชนช่วงชั้นมัธยมศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆ ชั้นประถมศึกษาในที่นี้ขอใช้คำว่า “ผู้ช่วยพี่เลี้ยง” เมื่อรับอาสาสมัครหรือผู้ช่วยพี่เลี้ยงเข้ามา คณะทำงานกลุ่มดินน้ำมันจะจัดการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ช่วยพี่เลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานและเป็นสัญญาณอันดีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยพี่เลี้ยงให้สามารถดำเนินโครงการต่อๆ ไป ได้เอง โดยทั้งนี้ในการสร้างศักยภาพในการทำงานให้ผู้ช่วยพี่เลี้ยง ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานของกลุ่มดินน้ำมัน ทางคณะทำงานเราสามารถดำเนินการได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพราะในแต่ละขั้นตอนทางกลุ่มดินน้ำมันจะดำเนินงานผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างระมัดระวังโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างสมบูรณ โครงการเมืองในดิน IN น่าน โครงการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนน่าน ได้เริ่มปฐมบทการสร้างบทเรียนการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนน่านอีกครั้ง

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com