“เสน่ห์บางลำพู” ไกด์เด็กบางลำพู พาชมเรื่องราวชุมชน

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 700


ไกด์เด็กบางลำพู พาชมเรื่องราวชุมชนบางลำพู

ย่านบางลำพู เป็นชุมชนที่มีเรื่องราวให้ติดตามมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่น่าสนใจ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก่อให้เกิดความแตกต่างในวิถีชีวิตของผู้คนในย่านบางลำพู สภาพเดิมของย่านบางลำพูเป็นแหลงทองเที่ยวและยานการคาที่สําคัญ มีตลาดที่มีชื่อเสียง แหลงศิลปวัฒนธรรม เพราะบริเวณนี้เปนที่ตั้งเขตพระราชฐาน วัด วัง ต่างๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพาล ข้าราชการ ช่างฝีมือ และศิลปนที่รับใชเจาขุนมูลนาย ยานบางลําพูจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยเห็นไดจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้น การคา ที่ขยายตัว และการเขามาอยูของคนเพื่อทำธุรกิจ หรือเปนที่อยูอาศัยที่ใกล้กับสถานที่ทำงาน

          ในปัจจุบัน ย่านบางลำพูกลายเป็นย่านเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ทั้งชาวไทย และต่างประเทศจะต้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้ชุมชนแทบทุกวัน และยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และที่สำคัญคนในชุมชนทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ที่จำต้องศึกษาและนำรากเหง้าของดีของเด่นในชุมชนออกมา เพื่อสื่อสารเผยแพร่ในคนรุ่นหลัง รวมถึงบุคคลภายนอกได้รับรู้ร่วมกันต่อไป

          การก่อเกิด “ประชาคมบางลำพู” และ “ชมรมเกสรลำพู” เป็นการรวมกลุ่มกันทำงานของผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15-20 ปี ในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในย่านบางลำพู จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตนเองผ่านรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป

          การงานเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบอกเล่า จนเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม งานบุญ งานศาสนา งานศิลปะ ดนตรีในรูปแบบต่างๆ เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป และยังต่อยอดขยายไปสู่กิจกรรมที่เด็ก เยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมขยายไปพื้นที่อื่น ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้พื้นฐานชุมชนในย่านบางลำพูเดียวกัน เพื่อสืบทอดกิจกรรมการทำงานไปสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนอื่นๆ นี้ และยังเกิดหลายความร่วมมือกับผู้ใหญ่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน และยังขยายไปต่อในกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

          นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู บอกว่า ปีนี้เป็นปีที่สำคัญ พวกเราในนาม “ชมรมเกสรลำพู” ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการสนับสนุนในโครงการ “เสน่ห์บางลำพู” ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในย่านบางลำพู โดยประชาคมบางลำพู และชมรมเกสรลำพู โครงการนี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้เด็ก-เยาวชนก้าวเข้ามาเป็นผู้นำเพื่อมาเปลี่ยนแปลง พัฒนา และปกป้องผืนแผ่นดินของชุมชนที่ทรงคุณค่า วิถีชีวิตแห่งการอนุรักษ์ที่ใกล้สาบสูญ เรื่องเล่าขานต่างๆ นานา ประวัติศาสตร์ รากเหง้าทางวัฒนธรรมสำคัญๆ ชุมชน มนต์เสน่ห์ที่แอบแฝงอยู่ตามตรอกซอกซอย หรือร้านรวงริมถนนในรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่นับวันจะค่อยๆ ทยอยเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงเกิดเป็น “ไกด์เด็กบางลำพู” ขึ้นเพื่อให้เป็นผู้นำพาผู้ที่สนใจและคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนเดินเล่น ชิมอาหาร ชิมขนมเลื่องชื่อ พาไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ได้มานั่งบอกเล่าเรื่องราวสำคัญๆ ของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านผู้นำการเดินทางของเด็กและเยาวชนใน 7 ชุมชน เริ่มจากชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนบ้านพานถม ชุมชนบวรรังษี ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนเขียนนิวาส์น-ตรอกไก่แจ้


             น้องหมิว นางสาวพรชิตา บัวประดิษฐ ไกด์เด็กชุมชนบ้านพานถม เล่าว่า ตนเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานในชุมชนอยู่แล้วแต่เมื่อได้มาเข้าร่วมโครงการเสน่ห์บางลำพู ทำให้รู้เลยว่าชุมชนเรามีของดีมากมายและอยากให้คนภายนอกได้รู้เหมือนที่เรารู้ และสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเด็กอย่างเราก็สามารถช่วยชุมชนเราได้ด้วยการเป็นไกด์ คอยแนะนำนักท่องเที่ยวให้รู้จักชุมชนของเรา ของดีในมุมต่างๆ ที่เรามี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประทับใจในการมาเที่ยวที่นี่ “บางลำพู” เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนก็ดีขึ้น เกิดร้านค้า เกิดอาชีพใหม่ให้คนในพื้นที่ด้วยการทำของดีที่ระลึกขายเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนไปในตัว

              ด้านน้องเจเจ เด็กหญิงเมริกา พลังเดช ไกด์เด็กชุมชนวัดใหม่อมตรส เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า จากที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง ไม่กล้าแสดงออก ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในชุมชนของตัวเองเลย พอได้เข้ามาเป็นไกด์แล้ว ทำให้กล้าแสดงออก พูดเก่งมากขึ้น ถือว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย และที่สำคัญคือได้รู้เกี่ยวกับชุมชนอย่างลึกซึ้งในทุกๆ ด้าน เพราะกว่าจะมาเป็นไกด์นั้น ต้องผ่านการอบรม ทำกิจกรรม ศึกษาลงพื้นที่ในพื้นที่ของชุมชนตัวเอง เพื่อให้ได้รู้ข้อมูลอย่างละเอียด เพราะเมื่อเป็นไกด์แล้ว เราต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนได้ทุกมิติไม่ติดขัด

             น้องจั้ม เด็กชายพันธกวิน เกตุแก้วเจริญ ไกด์เด็กชุมชนวัดสามพระยา เล่าว่า นอกจากเราจะได้รู้เรื่องราววัฒนธรรมในชุมชนตัวเองแล้ว เรายังได้รู้เรื่องราววัฒนธรรมในชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในย่างบางลำพูด้วย เพราะว่าตอนอบรมก่อนเป็นไกด์นั้น เราต้องรู้ข้อมูลของทุกชุมชน เพื่อที่บางเวลาเราต้องไปช่วยเหลือแก่ชุมชนอื่น และเราก็ได้มิตรภาพระหว่างเยาวชนแต่ละชุมชน ตั้งแต่ตอนอบรมจนถึงตอนมาเป็นไกด์ นอกจากนั้นจากที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง จนตอนนี้พูดเก่งมากขึ้น จนคุณครูที่โรงเรียนก็จะส่งเราไปอบรมไกด์ที่อื่นด้วย

ทั้งหมดนี้คือ “เสน่ห์บางลำพู” ผ่านการสื่อสารของเด็ก-เยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการในการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ คอยติดตามพวกเขากับการทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆ ย่านบางลำพู ถ้าใครสนใจอยากให้ไกด์เด็กบางลำพู ชมรมเกสรลำพู นำไปชมชุมชนใด อยากเรียนรู้เรื่องราวของดีชุมชนในรูปแบบไหน ติดต่อพวกเขาได้ผ่านทาง Facebook ชมรมเกสรลำพู หรือ เสน่ห์บางลำพู กดไลค์ กดแชร์กันได้เลย... แล้วพบกับพวกเขา #ไกด์เด็กบางลำพู #เสน่ห์บางลำพู...

@จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com