กิจกรรมแลกเปลี่ยน การใช้ทุนทางวัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้ไทยเบิ้ง โคกสลุง

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 31 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 448


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคกลาง 
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐
ณ.ศูนย์เรียนรู้ไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com