เครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่าง พัฒนานักสื่อสารข้อมูลน้ำ สนับสนุนโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 20 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 311


 

 


    วันนี้ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น …นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีพงษ์  นายอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หมู่4 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายชูชาติ  อุทัยชิต  ประธานเครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเยาวชนนักสื่อสารข้อมูลน้ำซึ่งเครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่างได้พัฒนาขึ้นมาตามโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเพื่อสร้างนักสื่อสารข้อมูลน้ำภาคเหนือ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักสื่อสารข้อมูลน้ำภาคเหนือ กับสื่อมวลชนและชุมชน  ทั้งนี้สืบเนื่องจากในภาคเหนือมักเกิดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งซ้ำซาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน มาหลายปี และจากความเป็นจริงที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการสื่อสารเรื่องข้อมูลน้ำในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่อยู่ร่วมกับน้ำ ก่อให้เกิดความกังวล กลัวน้ำท่วม กลัวภัยแล้ง ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนตัวและส่วนรวม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำสามารถรับทราบข้อมูลน้ำที่ถูกต้อง ตรงตามเป็นจริงดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำสามารถรับทราบข้อมูลน้ำที่ถูกต้องตรงตามเป็นจริงในแต่ละพื้นที่


    นายชูชาติ  อุทัยชิต  ประธานเครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการสนับสนุนของโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลน้ำขึ้น โดยเน้นด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมโดยใช้การสื่อสารข้อมูลน้ำได้ช่วยกันค้นหาและรวบรวมเก็บเข้าไว้เป็นข้อมูลในการส่งข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาภาคประชาชนให้เกิดการเรียนรู้การใช้สื่อต่างๆเช่นการจัดเวทีสาธารณะ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการรับฟังความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน การร่วมมือกับกองทัพภาคที่3 การร่วมมือกับภาคประชาชน เยาวชนนักสื่อสารข้อมูลน้ำรู้จักการทำกิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่องซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ หรือใช้ประโยชน์จากน้ำร่วมกัน ในการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลน้ำครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 ในการจัดเวทีครั้งนี้ จึงเป็นเวทีที่จะขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป เพื่อจะได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของนักสื่อสารข้อมูลน้ำมีประโยชน์ หรือไม่ อย่างไร ควรจะมีการดำเนินงานต่อไปหรือไม่ ควรจะหยุดไว้เพียงนี้หรือควรดำเนินการต่อไปควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างใครจะควรจะเป็นผู้ดำเนินการหรือใครจะให้การสนับสนุนเพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : http://www.puthainews.com/13642


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com