Internal meeting ครั้งที่ 1 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 28 มิถุนายน 60 / อ่าน : 398
กำหนดการ

กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 1

ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องกิ่งทอง ชั้น 2  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

 


 


09.30 - 10.00 น.             ลงทะเบียน  

                                    -รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 10.10 น.             กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนของ สสส. โดย

อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

10.10 - 12.00 น.              ทบทวนการพัฒนาสื่อเป็นนวัตกรรม และสร้างความน่าสนใจ ในกระบวนการจัดทำโครงการ โดย 

คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน       นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ

คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม    นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ 

12.00 - 13.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 15.00 น.             พบพี่เลี้ยง Creative เพื่อพัฒนาความคิดและรูปแบบโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยง โดย 

  • คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม            นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ
  • คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน               นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ
  • คุณอารียา  พรศิริวิวัฒน์             นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ
  • คุณอารี  เอื้ออรุณชัย                  นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ
  • คุณสุรพร  เลิศวงศ์ไพรฑูรย์         นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ

-รับประทานอาหารว่าง

15.00 น.                         กล่าวปิดกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเบญจพร (ออย) โทร 094-653-0522 และ คุณเกวรินทร์ (เน) โทร 096-859-5714 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104    www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนที่โรงแรมเอเชีย

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com