การพัฒนากระบวนการ "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล โดย ดนัย หวังบุญชัย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 มิถุนายน 60 / อ่าน : 293


การพัฒนากระบวนการ "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” Creative Communicator for Health อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล (personal transformation) และเกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ในพื้นที่ ชุมชนสถาบันการศึกษา หรือ องค์กร ได้จริง ที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนา ”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) ที่มีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาวะ โดยมีการบริหารจัดการที่ครบวงจรตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของเนื้อหากระบวนการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ครอบครัวผ่านกระบวนการ ”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) 


การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใคร่ครวญ (self-awareness and selfreflection) การจัดการข้อมูล”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” และเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ที่ยั่งยืน


อ.ดนัย หวังบุญชัย - ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


#feedDD 
#MASS 
#Kiddeeidol


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com