การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปี2

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 14 มิถุนายน 60 / อ่าน : 366


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  

ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

09.00 – 09.30 น.             ลงทะเบียน  

                                                     -รับประทานอาหารว่าง

09.30 – 09.40 น.             กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนของ สสส. โดย

                                                    อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 

                                                    และ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

09.40– 10.10 น.              บรรยาย “ทิศทางการสนับสนุนโครงการฯ” โดย

                                                    อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย      ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

10.10– 11.00 น.              บรรยาย “การสร้างจิตสำนึกสุขภาพ ในเรื่องอ้วน ” โดย

                                                    อาจารย์สง่า ดามาพงษ์       ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

11.00– 12.00 น.              การพัฒนาสื่อเป็นนวัตกรรม และสร้างความน่าสนใจ ในกระบวนการจัดทำโครงการ

                                                    คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน       นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ

12.30 – 13.00 น.               รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 13.30 น.                เสวนา “แนวทางการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง และถูกทาง” โดย 

                                                    คุณจุรี  สุวรรณ์ศิลป์           ทีมพัฒนาโครงการ

เสวนา “ทำอย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการ” โดย ตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 

,โรงเรียนบ้านขุนประเทศ,โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล),โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล  ขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์ เบื้องหลังการทำ

โครงการ ทำอย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการ

13.30 – 16.20 น.             แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทีมเยาวชนพบพี่เลี้ยง Creative 

                                                    เพื่อพัฒนาความคิดและรูปแบบโครงการ

                                                    และรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงเพื่อเพื่อนำเสนอผลงาน

                                                    คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม            นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ 

                                                    คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน               นักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ

                                                    คุณรฐกร  อภิชาติโยธิน               ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

16.20 – 16.30 น.             อธิบายรูปแบบการทำสัญญาและรายละเอียดการอัพเดทความเคลื่อนไหวกิจกรรม 

                                                    เจ้าหน้าที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

16.30 น.                         กล่าวปิดกิจกรรม  

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเบญจพร (ออย) โทร 094-653-0522 และ คุณเกวรินทร์ (เน) โทร 096-859-5714  

หรือ 02-298-0988 ต่อ 104    www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม













แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com