ทำสบู่จากนม (จากฟาร์มในชุมชน) ในโครงการหนองโพKiDดี-วิสาหกิจชุมชน

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 6 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 502


เสร็จสิ้นไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆเยาวชนในโครงการหนองโพKiDดี-วิสาหกิจชุมชนในช่วงปิดเทอมนี้ ดูน้องๆจะมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การทำสบู่จากนม(จากฟาร์มในชุมชน) กันมากๆเลย แถมมีการช่วยกันสอนทำสบู่กันเองในกลุ่มของน้องๆด้วยอีกด้วย และจะยิ่งดีมีประโยชน์มากขึ้น เมื่อน้องๆได้มีโอกาสน้องนำชุดความรู้นี้ส่งต่อกับคนในชุมชนของตนเองในเร็วๆนี้

รายละเอียดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

  1. ในกิจกรรมครั้งนี้ เยาวชนกลุ่มตัวแทนมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อการมีส่วนร่วม เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่และทั่วถึง ส่งผลให้เยาวชนแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่จดขั้นตอนการทำและลงมือทำอย่างละเอียด
  2. ในส่วนของการลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ มีวิทยากรให้การแนะนำอย่างละเอียดถึงวิธีการทำ การใช้วัตถุดิบบางชนิดที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เยาวชนเกิดการใส่ใจในการจดจำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  3. การเรียนรู้วิธีชั่งตวงวัดในทุกขั้นตอนทำให้เยาวชนมีพัฒนาการในการคิดต่อยอดและนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์สูตรการทำสบู่ของกลุ่มเยาวชน ครัวเรือน และในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นในอนาคตได้
  4. ในการเรียนรู้การทำสบู่ครั้งนี้ ฟาร์มโคนมในชุมชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์วัตถุดิบและวัสดุในการดำเนินงาน ทำให้ชุมชนเห็นถึงความเคลื่อนไหวของกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ และแสดงให้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเยาวชนและชุมชน
  5. ผลตอบรับของเยาวชนในกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดทักษะในการที่จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้เรียนรู้ เป็นบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ ของวิธีการทำผลิตภัณฑ์สบู่ให้แก่เพื่อนและน้องที่เหลือในโครงการครั้งถัดมา


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com