สรุปผลการดำเนินงานการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ 5 ปี ของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 21 มิถุนายน 67 / อ่าน : 149


สรุปผลการดำเนินงานการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ 5 ปี

ของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

1. VTR สรุปผลการดำเนินงานการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ 5 ปี ของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

2. VDO รวมรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” 4 ด้าน

        ประเภทบุคคล  4  รางวัล         

               1. สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

                              นางถนอม คงยิ้มละมัย  

               2. สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

                              ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

               3. สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  

                              นายรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์   

               4. สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

                              นายบุญสม สังข์สุข

        ประเภทองค์กร  4 รางวัล       
               1. สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม  
                              บริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม

               2. สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

                              สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               3. สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

                              บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะ : กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ : หลาดใต้โหนด

               4. สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

                               ทีม ช. ชราภาพ โดยการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย

        แยกตามสาขา    

               สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

               สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

               สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

               สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

        Clip เชิญชวนส่งเสนอรายชื่อ บุคคล/องค์กร รับรางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน

 

3.  สมุดปกขาว ข้อเสนอเชิงนโยบาย การปฏิรูปประเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 สาขา

      1. ภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

ฉบับเต็มอ่านที่นี่  

      2. แนวทางการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

ฉบับเต็มอ่านที่นี่  

      3. แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ฉบับเต็มอ่านที่นี่  

      4. แนวทางการขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฉบับเต็มอ่านที่นี่ ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]