การอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา (Junior Guide) ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอำเภอสหัสขันธ์ สานต่อ พัฒนา สร้างพลังศรัทธา สู่เส้นทางท่องเที่ยวและรายได้ที่ยั่งยืน จ.กาฬสินธ์ุ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 15 มิถุนายน 66 / อ่าน : 1,112


17-18 มิถุนายน นี้ พบกับการอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา (Junior Guide) ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอำเภอสหัสขันธ์  สานต่อ พัฒนา สร้างพลังศรัทธา สู่เส้นทางท่องเที่ยวและรายได้ที่ยั่งยืน จ.กาฬสินธ์ุ 

 

กำหนดการ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา (Junior Guide)

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารการอบรม
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานโดยนางสาวชมพิศ ปิ่นเมือง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

                         อ.สหัสขันธ์
09.10 – 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย พระครูสิริพัฒนนิเทศ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์

                         ประธานสงฆ์วัดไตรภูมิ-วัดพุทธาวาส ภูสิงห์
09.15 – 09.20 น. ประธานให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
09.20 – 10.20 น. เรียนรู้และลองปฏิบัติ ในหัวข้อ “หลักการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา”

                         โดย อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย
10.20 – 10.40 น. พักทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. เรียนรู้และลองปฏิบัติ ในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเล่าเรื่องเมืองของฉัน” 

                         โดยอาจารย์ ดร.อรรฆพร ก๊กค้างพลู
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติจริง “มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาพาเที่ยว”โดย วิทยากรทั้งสองท่าน
15.30 – 16.00 น. พักทานอาหารว่าง

 


วันที่ 18 มิถุนายน 2566
09.00 น. – 09.30 ออกเดินทางฝึกภาคสนาม เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ 1 (30 นาที)
09.45 - 10.15 น. ออกเดินทางฝึกภาคสนาม เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 (30 นาที)

10.30 – 11.00 น. ออกเดินทางฝึกภาคสนาม เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ 3 (30 นาที)
11.15 – 11.45 น. ออกเดินทางฝึกภาคสนาม เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ 4 (30 นาที)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม
13.00 – 14.30 น. สรุปกิจกรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

                        โครงการอบรมมัคคุเทศก์ น้อยจิตอาสา (Junior Guide)
15.00 ถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]