สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 1

13 มีนาคม 66 / อ่าน : 1,599

สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 1

       เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โครงการ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ ภายใต้การสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดกิจกรรมสานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 1 ร่วมกับทีมหน้ากากเปลือย Art Space กทม.

 

        กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการชี้แจงทิศทางเครือข่ายศิลปะบำบัด ภายใต้โครงการสานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 1 โดย อ.ดร.ดนัย  หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จากนั้นได้มีกิจกรรมแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษา ลดความตึงเครียดเสริมสร้างทักษะในการเข้าสังคม ตามด้วยการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและคู่มือ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สสส. ช่วงที่1 โดยมี อ.ไพจิตร ศุภวารี, คุณวิมลสิริ ศุภวารี, คุณวิไลรัตนา เพ็งเจริญ และคุณศรสวรรค์ เกียรติสันติกุล เป็นวิทยากรกระบวนการ

         จากนั้นในช่วงที่ 2 ซึ่งมีคุณวิมลสิริ ศุภวารี, คุณปาริชาติ แก้วเขียว, คุณนิภาภัทร เสือดารา และคุณอภิญญา ฉิมวารี เป็นวิทยากรกระบวนการ

        ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรียาใจ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เหมาะสมกับบริบท และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย จะมีความพิเศษและน่าอัศจรรย์มาก เพราะนอกจากจะเป็นกระบวนการศิลปะที่ทำให้ผ่อนคลายและแสดงอารมณ์ต่างๆ ได้แล้ว ยังช่วยในเรื่องของการรักษาทั้งด้านจิตใจและร่างกายพัฒนาสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องสังคมในการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสได้ โดยทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของทาง สสส. ที่อยากให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคม และปัญญา” อีกทั้งศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรียาใจ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ สู่กลุ่มเยาวชน ซึ่งถ้านำสุนทรียะของศิลปะและเครื่องมือ กระบวนการต่างๆ มาใส่เนื้อหาเชิงสาระก็จะมีคุณค่า และเป็นสื่อที่สำคัญมาก โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเอง เพราะเชื่อว่าสื่อที่พวกเขาสามารถสร้างสรรค์สื่อ และผลิตสื่อได้อย่างมีความหมาย และมีประสิทธิผลในการเป็นสื่อเสริมสร้างสุขภาพมากกว่า

       “กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการระดมความคิดเพื่อให้เกิดต้นแบบเครื่องมือและคู่มือ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สสส. ต่อไป” อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย กล่าว

        ติดตามเครื่องมือและคู่มือที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ได้ที่ www.artculture4health.com

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สานพลัง #สานสัมพันธ์ #เครือข่าย #ศิลปะบำบัด #ดนตรียาใจ #สสส #artculture #health #ศิลปสร้างสุข

   

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]