รร.วัดปากบ่อรับรางวัลถ้วยพระราชทาน สื่อสร้างสรรค์งาน'อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน'

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 20 ธันวาคม 65 / อ่าน : 1,458


กรุงเทพฯ-รร.วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรม "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)" ปีที่ 4 สังกัด กทม. 

 

(18 ธ.ค. 65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรม เพื่อการรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)" ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 เขตปทุมวัน 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ภาวะโภชนาการเกินในเด็ก ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ากรุงเทพมหานครมีความชุกภาวะอ้วนลงพุงมากที่สุด 56.1 % แต่ที่น่ากังวลคือ พบปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักเกินในเด็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี อยู่ที่ 9.07 % สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 5.7 %  นอกจากนี้เด็กอายุ 10 - 14 ปี ที่มีภาวะอ้วน 8 %มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรคอ้วนในเด็กไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการส่งต่อทางกรรมพันธุ์อีกต่อไป แต่เกิดจากการส่งต่อของพ่อแม่ ในการเลี้ยงดู รวมถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่เรียน ทำให้เด็กอ้วนมีพฤติกรรมเสี่ยง 3 เรื่อง คือ การกิน การเล่น สุขภาพและการพักผ่อนที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา เด็กมีความจำเป็นต้องอยู่บ้าน การเรียนออนไลน์ และการงดการทำกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้มีอัตราของเด็กที่เข้าสู่ภาวะอ้วนเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อเป็นการยกมาตรฐานโภชนาการดี มีคุณภาพภายใต้โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 437 แห่ง ผ่านนโยบายโรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักการจัดโภชนาการในโรงเรียนโดยคำนึงถึงการเน้นคุณภาพอาหารโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ในส่วนคุณภาพอาหารเช้า / กลางวัน ให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA และจัดให้ในแต่มื้อได้รับอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ ประกอบด้วย ผัก ผลไม้ และลด หวาน มัน เค็ม และมีปริมาณเพียงพอ เพื่อให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี กรุงเทพมหานคร จึงมีการผลักดันให้โรงเรียนเป็นตัวกลางในการแจกจ่ายอาหารให้กับนักเรียนและชุมชุนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการผลักภาระในการดูแลเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการออกแบบเมนูอาหารอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเลือก โดยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและพิจารณาจัดทำอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคน บริบท และสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบรางวัลชนะเลิศ ให้กับโรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โดยมีโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

สำหรับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน The New normal (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผมไม้) ภายใต้การทำงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งหวังให้ครู ผู้ปกครองของเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถพัฒนาสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ด้วยการออกแบบ ผลิต และจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สังคมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกและเปิดโจทย์เปิดประเด็นให้เกิดสื่อกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์สังคมต่อไป 

 

ผู้ร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้มี คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ผศ.ดร. ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

 

 

ที่มาของข่าว : ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]