หมอลำหุ่น ชุมชนสามดี สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 20 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 479


หมอลำหุ่น ชุมชนสามดี สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี  
   


     หลังจากที่โครงการ หมอลำหุ่น ชุมชนสามดี สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาตลอดทั้งเดือน มกราคม ที่ผ่านมาแล้วนั้น วันนี้เราพามาดูว่า เขาทำอะไรกันไปแล้วบ้าง
 

5 ม.ค.60
    ประชุมกลุ่มจักสานชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการทำศูนย์จักสาน โดยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมคิดร่วมสร้าง ทำหุ่นเพิ่มเติมตามบทก่อให้เกิดศิลปะหลากแขนงเกิดชิ้นงานสื่อศิลปะล้อมวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

6 ม.ค.60
    ประชุมกลุ่มผ้าไหมชุมชนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เพื่อที่จะหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน กลุ่มหมอลำหุ่นเด็กเทวดามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นพื้นที่ตัวอย่าง(พื้นที่ดี)แก่ชุมชน/ชุมชนใกล้เคียง โดยประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพื่อหาข้อมูลในการทอผ้า เลี้ยงไหม พัฒนารูปแบบการทอผ้าให้กับชุมชนให้ยั่งยืน และเพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสานต่อสืบไป  ทำบทละครร่วมกันกับ ศิลปิน เด็กและเยาวชน ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ ฝึกร้องกลอนลำ การพากษย์หุ่น การเป่าแคน เพื่อเรียนรู้ทักษะการแสดงและทักษะดนตรี

7-8 ม.ค.60
    สำรวจชุมชนบ้านหนองโนใต้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนบ้านนาฝาย โรงเรียนมัธยมดงยางและโรงเรียนบ้านหนองโนใต้ ลงพื้นที่สำรวจของดีใจชุมชนเพื่อที่จะทำแผนที่ชุมชนร่วมกัน   ทำแผนที่ชุมชนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนบ้านนาฝาย โรงเรียนมัธยมดงยางและโรงเรียนบ้านหนองโนใต้

9 ม.ค.60
    ทำหุ่นเพิ่มเติมตามบทต่อเนื่อง เพราะหุ่นแต่ละตัวต้องมีการลองผิดลองถูกกว่าจะได้เป็นหมอลำหุ่นที่พร้อมเชิด ฝึกทักษะการร้องกลอนลำ/การย้อมสีกระติบเพื่อทำหุ่น

10 ม.ค.60
    ซ้อมละครหมอลำหุ่น/ล้อมวงสนทนาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องประติมากรรมเปรต 8 ตน คน 8 ทุกข์เป็นสื่อศิลปะที่มุ่งเน้นให้สติเกลงกลัวต่อการกระทำบาปอันก่อเกิดความทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อการเปลี่ยนแปลงปลูกจิตสำนึกต่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

11-12-13 ม.ค.60
    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประติมากรรมจักสานหุ่นเปรต 8 ตน คน 8 ทุกข์” สื่อสารด้านจริยธรรม บาปบุญคุณโทษ ให้ตระหนักถึงการกระทำความดี ใช้ทุนวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น(ภาพเปรตนรกภูมิ ที่เป็นฮูปแต้มในสิมวัดโพธาราม) เชื่อมโยงกับศิลปะร่วมสมัยที่มีบทบาทในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นฐานความคิดความรู้ในการผลิตงานศิลปะ(ประติมากรรมจักสานหุ่นเปรต 8 ตน คน 8 ทุกข์)
- เปรตขุมที่ 1 เพราะผิดศีลข้อ 1 เกิดจากกรรมฆ่าสัตว์ เป็นประจำ
- เปรตขุมที่ 2 เพราะผิดศีลข้อ 2 เกิดจากกรรมลักขโมย เป็นประจำ
- เปรตขุมที่ 3 เพราะผิดศีลข้อ 3 เกิดจากกรรมประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามีของผู้อื่น
- เปรตขุมที่ 4 เพราะผิดศีลข้อ 4 เกิดจากกรรมพูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดให้แตกกัน พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ 
- เปรตขุมที่ 5 เพราะผิดศีลข้อ 5 เกิดจากการดื่มสุราเมรัย เสพสิ่งเสพติด เป็นประจำ
- เปรตขุมที่ 6 เพราะมัวเมาในอบายมุข เล่นการพนัน เป็นประจำ 
- เปรตขุมที่ 7 เพราะผิดศีลทั้ง 5 ข้อ และเล่นการพนัน เป็นประจำ
- เปรตขุมที่ 8 เพราะทำอนันตริยกรรม คือ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา

14 ม.ค.60
    ออกแบบโมเดลการทำศูนย์กลุ่มจักสานชุมชนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกัน และในวันที่ 14 ม.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติช่วงบ่ายทำกิจกรรมวันเด็กเล่นเกมร่วมกับพี่ ๆ นักศึกษา

15 ม.ค.60
    ช่วงเช้าทีมประเมินจาก สสส. มาประเมินโครงการฯโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต             ทำงานประติมากรรมเปรตต่อเนื่อง ร่วมกับศิลปินจักสานชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ช่วยกันจักสานเปรตให้เป็นงานประติมากรรม  และนักศึกษาช่วยกันทำศูนย์จักสาน(ให้เกิดเป็นพื้นที่ดี) พื้นที่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะมาร่วมตัวกันทำงานหัตถกรรมของชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้สานต่อภูมิปัญญาจักสานท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

16 ม.ค.60  
  เด็กและเยาวชน ผู้เฒ่าผู้แก่ ทำงานประติมากรรมเปรตจักสานต่อเนื่อง

                  ช่วงเย็นเด็กและเยาวชน นักศึกษา ออกกำลังกายด้วยการเล่นวอลเลย์บอลเป็นประจำ ให้ทั้งความสนุกสนานและยังได้ประโยชน์จากการออกกำลังการ ลดพุง ลดโรค...


28-29 ม.ค.60
    ร่วมงานเทศกาลหุ่นเยาวชน ณ โคราช   Korat Harmony Youth Puppet Festival 2017   การที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้เด็กและเยาวชนและหุ่นได้เชื่อมร้อยกับวิถีและประวัติศาสตร์ชุมชน หนึ่งใน trip ที่เครือข่ายหุ่นเยาวชนจะได้มาเยือนในการเข้าร่วมเทศกาลหุ่นเยาวชนโคราช คือพิพิธภัณฑ์นครราชสีมา ที่มีเรื่องราวน่าสนใจชวนให้เรียนรู้ 


ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com