นวัตกรรมฮาวทูปลูกผักอย่างไรให้ new normal : ทีม Green Lover ในโครงการDesign Hero The New Normal

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 19 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 5


นวัตกรรมฮาวทูปลูกผักอย่างไรให้ new normal : ทีม Green Lover  ในโครงการDesign Hero The New Normal

นวัตกรรมฮาวทูปลูกผักอย่างไรให้ new normal เป็นนวัตกรรมที่มีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านต่างๆดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
1. ขจัดความยากจน ลดรายจ่ายจากการสูญเสียรายได้ในช่วง covid-19 ของครัวเรือน
2 .ขจัดความหิวโหย ลดปัญหาในการกระจายอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเพิ่มผลผลิตในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ระบบส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยด้านการป้องกันโรคติดต่อผ่านอาหารที่ไม่ปรุงสุก เช่นผักสลัด

ด้านสิ่งแวดล้อม

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยืดหยุ่นในการปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีเตรียมพร้อมรับมือทั้งภาคชุมชนและภาคการเกษตร

#DesignHero #TheNewNormal #pings #artculture4h #PM25 #COVID19 #แผนงานสื่อศิลป์ฯ #สสสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com