การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้ Day 2

17 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 614

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้ Day 2


กิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 2 ของการอบรม) เริ่มต้นด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ชุมชน”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ // อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ และผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง รอง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ความรู้และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการสื่อสารและมีแนวทางในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ, เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ และจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดและออนไลน์


ตามมาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง หลักและวิธีการเล่าเรื่องประเภทต่างๆ และ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนในระดับต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม


ตามมาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" โดย คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคุณอุมาพร ตันติยาทร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการคิด ผลิตงานDigital Content มุ่งเนื้อหาVideo Content เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเนื้อหาในเชิงสาธารณะประโยชน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหา เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมโดย1.นายภูวสิษฏ์ สุขใส 2.นางสาวพัชรี เกิดพรม 3. อาจารย์จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 

ไปชมบรรยากาศกัน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com