อบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Media as Social School จ.พะเยา 6-7 กพ.2564

10 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 659

อบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Media as Social School."โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา จ.พะเยา 6-7 กพ.2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา  

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้และดำเนินการเชิงความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแห่งการเรียนรู้และสร้างนักศึกษาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆในทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์หลักการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคนและพลเมืองโดยให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไตรภาคีได้แก่  ภาคนโยบาย  ภาควิชาการและภาคประชาสังคม

 

ทั้งนี้กระบวนการขับเคลื่อนของโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากจะถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆให้แก่กลุ่มแกนนำในพื้นที่ต่างๆแล้ว   ยังสร้างประสบการณ์ตรงในการพัฒนากลุ่มคนให้กลายเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ครั้งนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญพร้อมทั้งเป็นการฝึกปฏิบัติความชำนาญให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเยาวชนในชุมชนกลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว...

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com