แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ 'อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)' ปี 4  ให้คุณครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งพัฒนาครูเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ สร้างสื่อสร้างสรรค์เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทย 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ตอบโจทย์ปัญหาเด็ก 'เตี้ย-อ้วน-ไอคิวต่ำ' ชี้หากปล่อยเด็กอ้วนในวัยอนุบาล มีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วน 30% ส่วนเด็กวัยประถมและมัธยมที่อ้วน จะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึง 80% ทั้งนี้วิกฤตโรคอ้วนจะส่งผลต่อเนื่องเกิดโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงถึง 73%