ภาคกลาง : กิจกรรมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : , 14 กันยายน 58 / อ่าน : 2,263
ก ําหนดการพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยเบิ้งตำบลโคกสลุง
ระหว่ํางวันที่ ๙-๑๐ กันยํายน ๒๕๕๘
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

***********************************


เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ได้แก่ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชุมชน
-ชมการสาธิตการทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าขาวม้า และผ้าย่าม
ของ ชาวไทยเบิ้ง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น ผ้าเนื้อแน่น สีสันสดใส
ไทยเบิ้ง ด้วย “รถอีต๊อก” เพื่อรับบรรยากาศธรรมชาติ สภาพแวดล้อม อาคารบ้านเรือน และ
ความเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง และเยี่ยมชมบ้านภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านไทยเบิ้ง 
-ชมโบราณสถาน โบสถ์เก่าวัดโคกส าราญ ซากหินทราย ฐานโยนี บัวกลีบขนุน
ปรางค์ทรงฝักข้าวโพด ยอดเดียวที่วัดโคกส าราญ
-ชมการสาธิตการตีเหล็ก โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ชมการสาธิตการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชมบรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของ
 ชาวไทยเบิ้ง และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ) ดังนี้
เวลา ๑๖.๐๐ น. -ชมทิวทัศน์พนังกั้นน้ าบ้านโคกสลุง ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดย
เวลา ๑๗.๐๐ น. –ประธานในพิธีเดินทางมาถึงอ าเภอพัฒนานิคม
- เรียนรู้องค์ความรู้การรักษาโรคต่างๆ จาก หมอพื้นบ้าน 
- ชมการสาธิตและเรียนรู้การท าของเล่นพื้นบ้านจากใบตาล เช่น ตั๊กแตน(ตั๊กกะโต่ง) นก,ปู
 ปลาตะเพียน เป็นต้น
- ชมการสาธิตงานช่างตัดกระดาษ(พวงมะโหตร)
- ชมการสาธิตงานช่างตัดกระดาษ(ตัดดอกไม้)
- ชมการสาธิตความเชื่อพิธีการบูร(ตะไกร) จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พนังกั้นน้ำมีความยาวทั้งสิ้น ๔ กิโลเมตร และมีทัศนียภาพอันสวยงาม ร่มรื่น จากธรรมชาติรอบข้าง
 (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม) เข้านมัสการเจ้าคณะ-
 อ าเภอพัฒนานิคม และสักการะหลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าอ าเภอพัฒนานิคม
 ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๗.๑๐ น. - แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชล และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณพิธีเปิด
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง บริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง 
  - นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวต้อนรับ
 ชุมชนไทยเบิ้ง
  - การแสดงระบ าไทยเบิ้ง
- ประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง
- นิมนต์พระครูธรรมธรฉลวย ตันติปาโล เจ้าคณะต าบลโคกสลุง ท าพิธีเจิมป้ายเพื่อเป็นสิริมงคล
- ประธานในพิธี ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชน
 ไทยเบิ้ง และ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
- ประธานในพิธีเข้าประจ าที่
- พิธีกร เรียนเชิญประธานในพิธี ขึ้นสู่เวที
- นายประทีป อ่อนสลุง ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลโคกสลุง กล่าวถึงความเป็นมาของ 
- นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
- นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี
 กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย
- ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเย็น(อาหารพื้นบ้าน) พร้อมรับชม
 การแสดงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งต าบลโคกสลุง ดังนี้
- ชมการแสดงวิถีชีวิตชาวไทยเบิ้ง
- การแสดงร าโทน โดยผู้สูงอายุและเด็ก เยาวชนชาวไทยเบิ้ง
- การแสดงกลองยาวประยุกต์
- พิธีรับขวัญโดยผู้สูงอายุของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง
- ชมการแสดงการบรรเลงดนตรีไทยตลอดงาน
เวลา ๒๐.๓๐ น. เดินทางเข้าที่พักโฮมเตย์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง 
วันที่ ๑๐ กันยํายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๕.๐๐ น. ตื่นเช้าพร้อมเดินทางไปตักบาตรยังวัดที่ใกล้กับที่พักในชุมชน
เวลา ๐๖.๐๐ น. ตักบาตรยังวัดใกล้ที่พักในชุมชน ได้แก่ 
  - วัดโคกส าราญ
  - วัดศรีมิ่งมงคลวราราม
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการพัฒนา
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้ง โดยนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ณ พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง ทิวเขาพญาเดินธง ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้าน
 โคกสลุง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. แวะชมตลาดน้ าบ้านน๊อก บ้านนอก อ าเภอพัฒนานิคม 
 (แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรี)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


****************************************
หมํายเหตุ  - พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ช่วงเวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. 
      -การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดพื้นถิ่น
      -ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com