การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและกิจกรรม Learn & Share พื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ที่ตำบลโคกสลุง จ.ลพบุรี

6 กุมภาพันธ์ 63 / อ่าน : 3,012

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค และกิจกรรม Learn & Share พื้นที่ต้นแแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


 

เริ่มกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษาดูงานหรือภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ภาค เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยนายประทีป อ่อนสลุง หรือ พี่มืด ผู้นำชุมชน เป็นผู้เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามกระบวนการพัฒนาชุมชน ก่อนลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้วยรถอีแลนแตน แบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานทอผ้า ฐานทอเสื่อ และฐานทำของเล่นจากใบตาล แล้วกลับมาพร้อมกันที่ลานวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเรียนรู้วิธีการทำขนมเบื้องพื้นบ้านไทยเบิ้ง พริกตะเกลือ กระดังงา แล้วปิดกิจกรรมวันแรกด้วยการชมพนังกั้นน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ และชมการแสดงรำโทนพื้นบ้านจากคนในชุมชน ก่อนแยกย้ายเข้าที่พักโฮมเสตย์ของโคกสลุง


 

ต่อด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยเบิ้งใส่บาตรทำบุญตอนเช้า ณ วัดโคกสำราญ ก่อนจะกลับเข้าสู่กระบวนการสรุปการเรียนรู้หลังจากศึกษาดูงานของบ้านโคกสลุง สรุปเป็นกระบวนการและกลยุทธ์การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาในโครงการของตนเอง

 

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยข้อเสนอแนะโดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอาจารย์อุทิศ อติมาน เพื่อเป็นโจทย์ให้ตำบลโคกสลุงและภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาคนำไปพัฒนาและต่อยอดงานวิสาหกิจชุมชนต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com