การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) 4 ภูมิภาค

22 พฤศจิกายน 62 / อ่าน : 1,012

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
(Social Enterprise) 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุม ไอวี่ 4 โรงแรม TK palace ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโครงการย่อย แต่ละภูมิภาค นำเสนอ Vision mission strategy tactics ข้อมูลของ แต่ละกลุ่ม และออกแบบวิธีการทำงาน ร่วมถึงความเป็นไปได้ ด้านศักยภาพการแข่งขัน make sense เพื่อขับเคลื่อนโมเดลวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมร่วมกัน และร่วมวิพากษ์ โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย, อาจารย์ประภาส นวลเนตร, อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย และ อาจารย์อุทิศ อติมานะ

จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยอาจารย์ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com