เวทีฐานราก นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ คิดดีไอดอล ใต้ล่าง

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : superadmin , 25 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,330


 

มหาวิทยาลัยทักษิณ หนุนนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย

     เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ได้จัดเวทีฐานรากพัฒนาคนสื่อ ในโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ ณ ห้องR.13514-R.13515 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี อาจารย์ดิญะพร วิสมิตนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเวทีฐานรากพัฒนาคนสื่อที่สนใจ จำนวน 54คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของภาคใต้ตอนล่าง 

     นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้พูดถึงแนวคิดของการพัฒนากระบวนการ”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล (personal transformation) และเกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ในพื้นที่ ชุมชนสถาบันการศึกษา หรือ องค์กร ได้จริง ที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนา”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) ที่มีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาวะ โดยมีการบริหารจัดการที่ครบวงจรตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของเนื้อหากระบวนการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ครอบครัวผ่านกระบวนการ” นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใคร่ครวญ (self-awareness and selfreflection) การจัดการข้อมูล”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” และเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ที่ยั่งยืน 

     เวทีฐานรากพัฒนาคนสื่อ ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่สองในการจัดกิจกรรมต่อจากภาคใต้ตอนบน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 30ทีม จะได้รับการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดแนวคิดนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้ ไปพร้อมการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะลงมือทำและปฏิบัติการในการการสื่อสารในชุมชน ผ่านสื่อสร้างสรรค์

     นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะฯ ภาคใต้ ได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการพัฒนาแนวคิดของนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้ ทั้ง 30ทีม ในเวทีฐานรากพัฒนาคนสื่อ แล้ว และจะมีการคัดเลือกเหลือ 20ทีม เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพื้นที่ปฏิบัติการจริง พร้อมกับการจัดเวทีการหนุนเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สู่การลงปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่จริงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายของสื่อเพื่อสุขภาวะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล (personal transformation) และเกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม

    นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communicator for Health) จึงถือว่าเป็นการสร้างนักสื่อสารชุมชนคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อดีมีไอเดีย ที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ให้เกิดความยั่งยืน ที่ช่วยจุดประกายให้เกิดการนำไปปรับใช้ต่อไป.. ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]