workshop การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม เรื่องตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 3 กันยายน 62 / อ่าน : 186


แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม เรื่องตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ และจัดการองค์ความรู้ ให้กับภาคีเครือข่ายโครงการย่อยระดับพื้นที่ทั่วประเทศใน 4 ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการพัฒนา และสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของศิลปิน เยาวชน ผู้นำชุมชน ผ่านกระบวนการสื่อศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ให้เกิดประเด็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีการใช้กระบวนการสื่อศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเกิดนโยบายสาธารณะจากการขับเคลื่อนของภาคีสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ อันนำไปสู่โครงการต้นแบบที่ดีทางด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในระยะยาว 

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม TK palace ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งมีการกล่าวต้อนรับ โดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากนั้นมีการกล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม


สร้างเสริมสุขภาพ และตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการบรรยาย เรื่อง “นักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง : เป็น อยู่ คือ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ

 

จากนั้นมีการร่วมทําความเข้าใจ “แบบประเมินใหม่ นักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ


อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ “การคลี่ผลลัพธ์ การออกแบบเก็บข้อมูล และการวางแผนตามแบบประเมินนักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ขึ้น

ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้กระบวนการ ถอดบทเรียน : เครื่องมือจัดการความรู้

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com