กิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 497


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค ในงานมีภาคีเครือข่ายจากโครงการต่างๆ เข้าร่วมมากมาย อาทิ โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 4 ภูมิภาค , โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ( ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ ) ระดับภูมิภาค และโครงการปลุกใจเมืองภาคอีสาน ( Spark U ) กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. จากนั้นมีการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน ความคาดหวัง และทิศทางการทำงานของแผนงานฯ โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ต่อด้วยการชี้แจงกระบวนการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียนโดย อาจารย์ดร.กันยิกา ชอว์ และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนตามโจทย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นโมเดลต้นไม้และโมเดลมือ โมเดลต้นไม้ประกอบไปด้วย ดิน ราก ลำต้น ปุ๋ย ใบไม้ที่ร่วงหล่น กิ่งก้าน ดอกผลและสิ่งแวดล้อม โมเดลมือประกอบไปด้วย นิ้วโป้ง - เปิด , นิ้วชี้ - ปรุง , นิ้วกลาง - ปัน , นิ้วนาง - แปร และนิ้วก้อย - ปูม สามารถอธิบายโมเดลได้ดังนี้ 1.กลางมือ+นิ้วโป้ง+ราก+ดิน+แสงแดด เปิดโครงการ มีปัญหา/ประเด็นจากอะไร พื้นฐานชุมชนเป็นอย่างไร มีทรัพยากรอะไร สภาพปัญหา ความเป็นมา รวมถึงทัศนคติของชุมชน ใครเป็นผู้นำความคิดในการเปิดประเด็น 2.นิ้วชี้+ลำต้น+ปุ๋ย เรื่องอะไรมาเป็นแกนในการทำงาน ต้องinput อะไร ทำแผนอย่างไร ทำโครงการอย่างไร ใช้สื่ออะไร ใครผลิต ใครมีส่วนร่วม 3.นิ้วกลาง +กิ่งก้าน+ดอกผล เอาอะไรไปเผยแพร่ กับใคร 4.นิ้วนาง เคยเอาแบบแผนที่เห็นมามาปรับเข้ากับงานเราอย่างไร และได้ผลอย่างไร (อันนี้อาจเน้นว่าระหว่างทำโครงการ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ใช้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างไร) 5.นิ้วก้อย สร้างเครือข่ายอย่างไร 6.ใบไม้ที่ร่วงหล่น คิดว่าตำนานของโครงการเราคืออะไร อะไรเป็นkey factor โมเดลเด่นเราคืออะไร -ถ้าจะทำต่อ จะทำอะไรเหมือนเดิม อะไรต่างจากเดิม จะใส่ปรับแก้อีก หรือเหตุผลอื่นๆ) หลังจากนั้นจะนำไปเพื่อสกัดเป็นโมเดลในการทำงานของพื้นที่อีกครั้ง และปิดท้ายด้วยสรุปผลกระบวนการถอดบทเรียน และนัดหมายการทบทวนการจัดการความรู้โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัยและอาจารย์กันยิกา ชอว์ งานนี้จัดขึ้นที่ห้องสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com