เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี5

1 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 477

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี5 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ คุณครูพี่เลี้ยง ขึ้นที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่ออบรมและให้ข้อมูลในการพัฒนาเด็ก3ดี อาทิ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี

ในกิจกรรมมีการเปิดงานโดยคุณมัทนา หอมลออ และมีนักวิชาการต่างๆ มาให้ความรู้ร่วมด้วย อาทิ คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, คุณสุดใจ พรหมเกิด, อาจารย์มู คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์, อาจารย์สง่า ดามาพงษ์, ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์

ชมภาพกิจกรรมนั้นที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com